Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kann_yoyo
#760177 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha rôto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung
§å ¸n tèt nghiÖp Tr­êng §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi

2
Lêi nãi ®Çu ..........................................................................................................1………………………………………Ch­¬ng I ........................................................Tæng quan c¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha...........................................................................................................................5
A. m¹ch ®iÖn thay thÕ vµ ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha 5
I.
Kh¸i qu¸t vÒ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha ....................................5
II. M¹ch ®iÖn thay thÕ .............................................................................6III. §Æc tÝnh c¬ cña m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé.......................................8
B. c¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ kh«ng ®ång bé................10
I.
§iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ kh«ng ®ång bé b»ng c¸ch thay ®æi
tÇn sè ....................................................... 10
1.
Nguyªn lý ®iÒu chØnh .....................................................................10
2.
C¸c ®Æc tÝnh ®iÒu chØnh .............................................................12
3.
C¸c ­u, nh­îc ®iÓm vµ ph¹m vi øng dông.........................................12
II. §iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ kh«ng ®ång bé b»ng c¸ch thay ®æi sè ®«i cùc... 13III. §iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ kh«ng ®ång bé b»ng c¸ch thay ®æi ®iÖn ¸p ®Æt vµo stato ...............................................................................13
1.
§iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ kh«ng ®ång bé b»ng c¸ch ®iÒu chØnh
trë – kh¸ng m¹ch stato................................................................................13
a.
Nguyªn lý ®iÒu chØnh .................................................................13
b.
C¸c ­u, nh­îc ®iÓm vµ ph¹m vi øng dông.....................................14
2.
Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ kh«ng ®ång bé b»ng c¸ch
thay ®æi ®iÖn ¸p ®Æt vµo stato .............................................................15
a.
Nguyªn lý ®iÒu chØnh .................................................................15
b.
C¸c ­u, nh­îc ®iÓm vµ ph¹m vi øng dông.....................................16
IV. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ kh«ng ®ång bé b»ng c¸ch ®iÒu chØnh ®iÖn trë m¹ch r«to ...............................................................16
1.
nguyªn lý ®iÒu chØnh ......................................................................16
2.
c¸c ­u, nh­îc ®iÓm vµ ph¹m vi øng dông..........................................17
V. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ kh«ng ®ång bé b»ng s¬ ®å nèi tÇng...................................................................................................18
1.
Nguyªn lý ®iÒu chØnh .....................................................................18
2.
C¸c ­u, nh­îc ®iÓm vµ ph¹m vi øng dông.........................................19
……………………………………….Ch­¬ng II ......................................................Chän vµ tÝnh to¸n m¹ch ®éng lùc .....................................................................20
A. c¸c th«ng sè cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha r«to d©y quÊn ............20
Ngày nay động cơ điện có mặt ở khắp nơi trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt là trong công nghiệp. Khi động cơ điện được đưa vào ứng dụng rộng r•i
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement