Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By xxx_karot_buzz_kute_xxx
#760173 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế nguồn cấp cho mạch điều khiển.
®å ¸n m«n häc
2
§Ò bµi
ThiÕt kÕ bé b¨m xung mét chiÒu cã ®¶o chiÒu (theo nguyªn t¾c kh«ng ®èi xøng) ®Ó ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ nam ch©m vÜnh cöu víi c¸c sè liÖu cho tr­íc nh­ sau:
Ph­¬ng
¸n
§iÖn ¸p l­íi
®iÖn (VAC)
Dßng ®iÖn
®Þnh møc (A)
§iÖn ¸p phÇn
øng (V)
Ph¹m vi ®iÒu
chØnh tèc ®é
2
220
18
48
15:1
Sinh viªn thùc hiÖn: Lª ThÞ Thïy Linh. Gi¸o viªn h­íng dÉn: ThÇy Ph¹m quèc h¶i Nhãm ®å ¸n §TCS 8 – Líp T§H1 – K48
Đồ án gồm các phần chính sau: . Phần A: Cơ sở lý thuyết.. Chương I: Giới thiệu chung về động cơ điện 1 chiều.. Chương II: Động cơ điện một chiều kích từ Nam châ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement