Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By shiroyuki_93
#760172 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế hệ thống điều khiển động cơ điện một chiều.
Bμi tËp dμi §iÒu KhiÓn Sè
Líp §K1-K45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ch−¬ng I

Giíi thiÖu vÒ hÖ thèng ®iÒu khiÓn sè ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu.

1. S¬ ®å cÊu tróc hÖ ®iÒu khiÓn sè:
Ngμy nay c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn sè (Digital Control Systems) ®−îc sö dông rÊt réng d·i trong nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng nhÊt lμ c¸c qu¸ tr×nh tù ®éng ho¸ trong c«ng nghiÖp. HÖ ®iÒu khiÓn sè thùc chÊt lμ sö dông m¸y tÝnh (computer) kÕt hîp víi m¹ch ngo¹i vi ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®iÒu khiÓn nμo ®ã. Chóng ®ãng mét vai trß rÊt quan träng trong viÖc ®iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ, n¬i ®ßi hái ph¶i cã ®é chÝnh x¸c rÊt cao.
ViÖc sö dông m¸y tÝnh lμm mét thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn (
controller
) ®· sím ra ®êi
trong nh÷ng n¨m cña thËp kû 80 vμ ngμy cμng ph¸t triÓn bëi sù hiÖu qu¶ vμ ®é tin cËy cao cña nã. NhiÖm vô cña m¸y tÝnh trong hÖ thèng lμ nhËn sù sai kh¸c gi÷a tÝn hiÖu ®Æt víi tÝn hiÖu ph¶n håi ë d¹ng sè vμ thùc hiÖn viÖc tÝnh to¸n ®Ó ®−a ra tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn c¬ cÊu chÊp hμnh. Qu¸ tr×nh xö lý bªn trong m¸y tÝnh cã thÓ lËp tr×nh ®−îc ®Ó ®−a ra tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn phï hîp nh»m lμm chÊt l−îng cña hÖ thèng ®¹t ®−îc nh− mong muèn. C¸c m¸y tÝnh cßn cã thÓ xö lý víi nhiÒu ®Çu vμo, do ®ã mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn sè th−êng lμ mét hÖ thèng ®a biÕn.
Qu¸ tr×nh xö lý vμ ®iÒu khiÓn trong hÖ thèng hoμn toμn sö dông tÝn hiÖu sè (Digital), v× vËy ®Ó giao tiÕp víi ngo¹i vi b»ng tÝn hiÖu t−¬ng tù (Analog) cÇn ph¶i cã c¸c m¹ch chuyÓn ®æi tõ sè sang t−¬ng tù vμ ng−îc l¹i. §Ó thùc hiÖn ®iÒu ®ã ta dïng hai bé biÕn ®æi ADC (Analog to Digital Converter) vμ DAC (Digital to Analog Converter). Bé ADC cã nhiÖm vô biÕn tÝn hiÖu t−¬ng tù tõ thiÕt bÞ ngo¹i vi, c¬ cÊu chÊp hμnh thμnh tÝn hiÖu sè cung cÊp gi¸ trÞ ph¶n håi ®Çu vμo cho qu¸ tr×nh tÝnh to¸n ®Ó ®−a ra thuËt to¸n ®iÒu khiÓn. Bé DAC cã nhiÖm vô ng−îc l¹i lμ biÕn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn d¹ng sè sang tÝn hiÖu t−¬ng tù cung cÊp cho c¬ cÊu chÊp hμnh bªn ngoμi.
V× vËy s¬ ®å khèi cña mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn sè cã d¹ng:
Reference
Input
(digital)
Output
(analog)
(analog)
Digital
computer

(digital)
Actuator
DAC
(analog)
(digital)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensors
ADC
H×nh 1: S¬ ®å khèi cña mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn sè.
Ngày nay cùng với sự phát triển rất mạnh mẽ của công nghệ thông tin thì các . ứng dụng của máy tính v ào cuộc sống ngày càng rộng rãi. Với các tính năng mềm . d
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement