Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By xshiro_kut3x
#760165 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế cung cấp điện cho động cơ điện một chiều
§å ¸n §iÖn tö c«ng suÊt NguyÔn §¨ng Anh - T§H1 - K45
2
NhiÖm vô thiÕt kÕ:
ThiÕt kÕ nguån cung cÊp ®iÖn cho ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp tho¶
m·n c¸c yªu cÇu sau ®©y: M¹ch ph¶i ®¶m b¶o tèc ®é tr¬n.æn ®Þnh tèc ®é (cã håi tiÕp ©m tèc ®é).Cã kh©u b¶o vÖ qu¸ t¶i vμ mÊt kÝch tõ.
Th«ng sè cña ®éng c¬ ®iÖn cÇn thiÕt kÕ:
U®m=110V
I®m=75A
Ukt=110v
Ikt=9AMôc lôc:1.Giíi thiÖu chung
.3
2.C¸c
ph−¬ng ¸n tæng thÓ
..14

3.ThuyÕt minh nguyªn lý
.16

4.TÝnh to¸n m¹ch lùc
20

5.TÝnh to¸n m¹ch ®iÒu khiÓn
....33
6.KÕt
luËn
.42
7.Tμi liÖu tham kh¶o
.43
Phần 1: giới thiệu chung về động cơ điện một chiều kích từ . độc lập . I, Cấu tạo vànguyên lí hoạt dộng: . A, Cấu tạo : gồm hai phần , phần cảm v à phần
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement