Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#759857 Tải miễn phí luận văn

Tóm tắt
Trong thời đại công nghệ thông tin CNTT ngày nay sự b ng n c a các d ch v
thông tin đ c biệt là sự phát triển nhanh chóng c a Internet làm gia t ng không ng ng
nhu cầu về dung lượng mạng Trong t nh cảnh đó hệ thống mạng quang ra đời như một
giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề trên. N i bật là sự ra đời c a mạng gh p kênh phân
bước sóng DM Wavelength Division Multipexing).
Một trong những vấn đề quan trọng c a mạng quang WDM là vấn đề đ nh tuyến và
phân bước sóng RWA ( Routing and Wavelength Asignment ) tức là đ nh tuyến đường đi
cho một bộ các đường quang (lightpath) và phân một bước sóng cho mỗi đường quang
đó. Một trong những phương pháp đưa ra và sẽ được nghiên cứu ở trong khóa luận này là
sử d ng thuật toán gen (Genetic Algorithm) hay còn gọi là thuật toán di truyền để giải bài
toán RWA cho mạng WDM.

Mục lục

Tóm tắt ............................................................................................................................................ 1
Lời mở đầu ..................................................................................................................................... 4
Bảng kí hiệu – chữ viết tắt............................................................................................................ 6
Chương 1: Hệ thống mạng quang ........................................................................................... 7
1.1. Giới thiệu chung .............................................................................................................. 7
1.2. Lịch sử và sự phát triển .................................................................................................. 8
1.3. Đặc điể c hệ hống ạng quang ............................................................................. 8
1.3.1. Ưu điểm .......................................................................................................................9
1.3.2. Nhược điểm .................................................................................................................9
1.4. Sợi quang ....................................................................................................................... 10
Chương : ạng u ng D .............................................................................................. 12
2.1. Giới thiệu chung ............................................................................................................ 12
2.2. Nguyên lý hoạ động ..................................................................................................... 13
2.2.1. Tổng quan ................................................................................................................. 13
2.2.2. Sơ đồ hoạ động ......................................................................................................... 14
2.2.3. Ưu điểm, vấn đề tồn tại và hướng giải quyế ương l i c a hệ thống WDM ............... 15
2.3. Định tuyến và gán bước sóng ...................................................................................... 16
2.3.1. Giới thiệu chung ........................................................................................................ 16
2.3.2. Tổng quan về định tuyến và gán bước sóng (RWA) ................................................... 16
Chương : Thuậ án g n ...................................................................................................... 19
3.1. Giới thiệu ....................................................................................................................... 19
3.2. Thuật toán gen trên máy tính ...................................................................................... 19
3.3. Các uá rình cơ bản c a thuật toán gen.................................................................... 22
3.3.1. Quá trình lai ghép (phép lai)...................................................................................... 22
3.3.2. Quá rình đột biến (phép đột biến) ............................................................................ 24
3.3.3. Quá trình sinh sản và chọn lọc (phép tái sinh và phép chọn) ..................................... 24
Chương : Thuậ án g n r ng bài án định u ến và ph n bước ng ạng
quang ............................................................................................................................................ 25
4.1. Giới thiệu chung ............................................................................................................ 25
4.2. Sơ lược lý thuyế đồ thị và thuậ án BFS ch bài án ì đường đi ngắn nhất. 25
4.2.1. Lý thuyế đồ thị ......................................................................................................... 25
4.2.2. Thuật toán BFS ......................................................................................................... 26
4.3. Các nghiên cứu ch bài án định tuyến và ph n bước sóng mạng WDM ............. 29
4.4. Thuật toán BFD-RWA ................................................................................................. 30
4.4.1. Mô tả thuật toán ........................................................................................................ 30
4.4.2. Chứng minh thuật toán ............................................................................................. 36
4.5. Thuậ án g n r ng bài án định tuyến và ph n bước sóng (GA – RWA) ......... 37
4.5.1. Đặt vấn đề ................................................................................................................. 37
4.5.2. Thuật toán gen trong bài toán RWA.......................................................................... 38
4.5.3. Chứng minh thuật toán ............................................................................................. 41
Chương : Thực hiện ô ph ng ............................................................................................ 42
5.1. Công cụ thực hiện ......................................................................................................... 42
5.3. Kết quả ........................................................................................................................... 45
Chương 6: Kết luận .................................................................................................................. 54
Tài liệu tham khảo .................................................................................................................... 55

Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement