Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By heocon_lovelove
#759567 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế máy biến điện áp một pha ngâm dầu, tiêu chuẩn IEC- 186 với các số liệu ban đầu
*
KHOA §IÖn_ Bé M¤N TB§­§T*

§å ¸N TèT NGHIÖP K44­THIÕT KÕ M¸Y BIÕN §IÖN ¸P 35KV
2
ch­¬ng I
Ph©n tÝch chän ph­¬ng ¸n ,tÝnh chän c¸ch ®iÖn

1.1
kh¸i niÖm chung vÒ m¸y biÕn ®iÖn ¸p
HÖ thèng ®iÖn th­êng cã ®iÖn ¸p cao nªn khi ®o l­êng vµ b¶o vÖ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n .NÕu ta thiÕt kÕ ,chÕ t¹o thiÕt bÞ ®o l­êng vµ b¶o vÖ víi ®iÖn ¸p cao thi sÏ rÊt tèn kÐm vµ nguy hiÓm cho ng­êi sö dông .V× vËy ta cÇn gi¶m ®iÖn ¸p xuèng ®Ó dïng c¸c thiÕt bÞ ®o l­êng vµ b¶o vÖ th«ng th­êng ë ®iÖn ¸p thÊp ,tiªu chuÈn,an toµn .ThiÕt bÞ dïng ®Ó gi¶m ®iÖn ¸p cao xuèng ®iÖn ¸p thÊp ,tiªu chuÈn ®­îc gäi lµ m¸y biÕn ®iÖn ¸p M¸y biÕn ®iÖn ¸p lµ mét lo¹i khÝ cô ®iÖn dïng ®Ó h¹ ®iÖn ¸p cao xuèng ®iÖn ¸p thÊp tiªu chuÈn ,an toµn dïng cho ®o l­êng vµ b¶o vÖ r¬le. TrÞ sè ®iÖn ¸p thø cÊp lÊy theo tiªu chuÈn nhµ n­íc .ë Liªn x« Ch©u ©u vµ lµ 100V hoÆc
3
/
100
V ,ë Anh vµ c¸c n­íc ¶ rËp lµ 100V ,ë mü 120 V
.Trªn h×nh H1.1 tr×nh bµy s¬ ®å ®Êu d©y cña BU mét pha .Cuén d©y s¬ cÊp nèi víi phÝa ®iÖn ¸p cao qua cÇu ch× b¶o vÖ cao ¸p .Cuén d©y thø cÊp cÊp nguån cho c¸c thiÕt bÞ ®o l­êng vµ b¶o vÖ qua cÇu ch× b¶o vÖ h¹ ¸p .§Ó an toµn mét ®Çu cuén h¹ ¸p vµ lâi thÐp cña BU ®­îc nèi ®Êt
H×nh 1.1§èi víi BU kh«ng yªu cÇu ®é bÒn nhiÖt vµ ®é bÒn ®iÖn ®éng cao ,v× dßng ®iÖn thø cÊp rÊt bÐ thËm chÝ khi ng¾n m¹ch ë m¹ch thø cÊp còng kh«ng sinh ra hiÖu øng nhiÖt vµ ®iÖn ®éng nµo c¶ ,h¬n n÷a ë m¹ch m¸y biÕn ®iÖn ¸p th­êng ®Æt cÇu ch× b¶o vÖ . M¸y biÕn ®iÖn ¸p cã c¸c cÊp chÝnh x¸c sau :0,2; 0,5; 1; 3; vµ 6 BU víi cÊp chÝnh x¸c 0,2 dïng cho mÉu ,cÊp 0,5 dïng cho ®o ®Õm ®iÖn n¨ng ,cÊp 1 dïng cho ®ång hå b¶ng ,cßn cÊp 3 vµ cÊp 6 dïng cho b¶o vÖ .CÊp chÝnh x¸c cña BU kh«ng ®æi khi ®iÖn ¸p s¬ cÊp giao ®éng trong kho¶ng U= (0,8

1,2)U
®m
,phô t¶i b»ng S
t
= (0,25
1

)S
®m
,víi cos
j = 0,8.
TrÞ sè sai sè lín nhÊt ®èi víi c¸c cÊp chÝnh x¸c kh¸c nhau ®­îc ghi trong b¶ng d­íi ®©y : .b¶ng 1­1 giíi thiÖu sai sè lín nhÊt cña m¸y biÕn ¸p.
C
A
B
V
a
x
A
X
Máy biến điện áp (BU) là một bộ phận rất quan trọng trong hệ thống điện .Để vận hành hệ thống điện được an toàn ta cần đo lường và bảo vệ để biết được các
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement