Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dinhviet30_01
#759557 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế bộ dây quấn stato động cơ điện và bộ quấn dây máy biến áp tự ngẫu.
2
* Kü thuËt quÊn d©y.
B.C«ng nghÖ
* C¸c bµi tËp vÒ quÊn m¸y biÕn ¸p tù ngÉu vµ d©y quÊn ®éng c¬(®ång
khu«n,®ång t©m mét líp) cïng c¸c sã liÖu kÜ thuËt thu ®­îc.

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n BCN khoa §iÖn ,c¸c thÇy gi¸o h­íng dÉn
NguyÔn Quang Hïng,NguyÔn Huy ThiÖn ®· t¹o ®iÒu kiÖn vµ tËn t×nh gióp
®ì chóng em trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i x­ëng ®Ó hoµn thµnh tèt c¸c bµi
thùc hµnh kü thuËt.
Hµ Néi, ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2005
Sinh viªn
§µO Trung kiªn
A) tãm t¾t lý thuyÕt
I.Kh¸i niÖm chung vÒ m¸y ®iÖn
1. §Þnh nghÜa:
M¸y ®iÖn lµ mét thiÕt bÞ ®iÖn tõ,ho¹t ®éng dùa vµo nguyªn ký c¶m øng
®iÑn tõ,dïng ®Ó biÕn ®æi c¬ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng vµ ng­îc l¹i,biÕn ®æi c¸c
th«ng sè cña n¨ng l­îng ®iÖn.
2. Nguyªn lý lµm viÖc
M¸y ®iÖn lµm viÖc dùa trªn nguyªn lý vÒ c¶m øng ®iÖn tõ,thÓ hiÖn qua
2 ®Þnh luËt: ®Þnh luËt vÒ c¶m øng ®iÖn tõ vµ ®Þnh luËt vÒ lùc ®iÖn tõ.
a. §Þnh luËt vÒ c¶m øng ®iÖn tõ
­ BiÓu thøc:
dt
d
eĐất nước ta đang trên đường trở thành 1 nước công nghiệp, chính vì vậy nhu cầu về năng lượng cần thiết hơn bao giờ hết.Trong đó điện năng là một ngành quan trọ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement