Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vietlam_307
#759540 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ rôtô dây quấn bằng ph-ơng pháp điện trở xung ở mạch Roto
Gi¸o viªn h-íng dÉn: NguyÔn Trung S¬n
Sinh viªn: TrÇn Minh TiÕu
Trang 2
Em còng xin tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®èi víi c¸c thÇy c« gi¸o trong bé
m«n thiÕt bÞ ®iÖn - ®iÖn tö tr-êng §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi ®· nhiÖt t×nh
gi¶ng d¹y gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn cña
em ®Ó ®Õn h«m nay em hoµn thµnh nhiÖm vô häc tËp cña m×nh.

Sinh viªn


TrÇn Minh TiÕu


Trong công nghiệp máy điện không đồng bộ ba pha là loại động cơ . chiếm một tỷ lệ rất lớn so với các loại động cơ khác. Do kết cấu đơn giản, làm .
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement