Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tranmainhatk5
#759518 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế máy phát điện đồng bộ
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tù ®éng ®iÒu khiÓn
Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn TuÊn Ngäc Líp C§ §T4 ­
K1
2
Ch­¬ng I
Giíi thiÖu chung vÒ m¸y ®iÖn ®ång bé
1.1. Nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y ®iÖn ®ång bé
M¸y ®iÖn ®ång bé lµ thiÕt bÞ ®iÖn quan träng ®­îc sö dông réng
r·i trong c«ng nghiÖp. Ph¹m vi sö dông chÝnh lµ lµm m¸y ph¸t ®iÖn,
nghÜa lµ biÕn ®æi c¬ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng. §iÖn n¨ng chñ yÕu dïng
trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ ®êi sèng ®­îc s¶n xuÊt tõ c¸c m¸y ph¸t
®iÖn quay b»ng tuabin h¬i, tuabin khÝ hoÆc tuabin n­íc. Hai lo¹i th­êng
gÆp nhÊt lµ m¸y ph¸t nhiÖt ®iÖn vµ m¸y ph¸t thuû ®iÖn 3 pha.
M¸y ®iÖn ®ång bé cßn ®­îc dïng lµm ®éng c¬ ®Æc biÖt trong c¸c
thiÕt bÞ lín, v× kh¸c víi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé lµ chóng cã thÓ ph¸t ra
c«ng suÊt ph¶n kh¸ng.
Th«ng th­êng c¸c m¸y ®ång bé ®­îc tÝnh to¸n, thiÕt kÕ sao cho
chóng cã thÓ ph¸t ra c«ng suÊt ph¶n kh¸ng gÇn b»ng c«ng suÊt t¸c dông.
Trong mét sè tr­êng hîp, viÖc ®Æt c¸c m¸y ®ång bé ë gÇn c¸c trung t©m
c«ng nghiÖp lín lµ chØ ®Ó ph¸t ra c«ng suÊt ph¶n kh¸ng. Víi môc ®Ých
chÝnh lµ bï hÖ sè c«ng suÊt cos
j cho l­íi ®iÖn ®­îc gäi lµ m¸y bï ®ång
bé.
Ngoµi ra c¸c ®éng c¬ ®ång bé c«ng suÊt nhá (®Æc biÖt lµ c¸c
®éng c¬ kÝch tõ b»ng nam ch©m vÜnh cöu) còng ®­îc dïng réng r·i trong
c¸c trang bÞ tù ®éng vµ ®iÒu khiÓn.
1.2. Ph©n lo¹i vµ kÕt cÊu cña m¸y ®iÖn ®ång bé.
Đồ án được thực hiện gồm các phần sau: . Phần I: Giới thiệu chung về máy điện đồng bộ.. Phần II: Các sơ đồ kích từ của máy phát đồng bộ. . Phần III: Tính toán t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement