Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tinhyeukoloi_66
#759493 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: THIẾT KẾ NHÀ MÁY ĐIỆN
§å ¸n tèt nghiÖp PhÇn ®iÖn nhµ m¸y ®iÖn
§¹i häc b¸ch khoa hµ néi 2 §ç ChiÕn Th¾ng HT§_k37
86
,
0
Tt
Tt
Tt
P
Cos
P
S
18
100
%
100
%
100
%
maxdP
dp
dp
dp
dPm
dpt
dP
P
P
p
P
P
P
P

Vµ :
82
,
0
dPt
dPt
dPt
P
Cos
P
S(MVA)
Trong ®ã: P
®Pt
, S
®Pt
lµ c«ng suÊt t¸c dông biÓu kiÕn t¹i thêi ®iÓm t, c¨n cø
vµo c¸ch tÝnh ta cã:
B¶ng 1_2_1:
Giê
0
¸ 5 5 ¸ 8
8
¸ 11 11 ¸ 14 14 ¸ 17 17 ¸ 20 20¸22 22¸ 24
P
®P
%
100
90
90
100
90
80
80
100
P
®Pt

(MW)
18
16,2
16,2
18
16,2
14,4
14,4
18
S
®P
(MVA
)
21,95
19,76
19,76
21,95
19,76
17,56
17,56
21,95
Tõ b¶ng c«ng suÊt trªn ta cã ®å thÞ phô t¶i ngµy sau: S(MVA) 21,95 21,95 21,95
19,76 19,76
17,56

0
2. phô t¶I trung ¸p:
§iÖn ¸p trung: U
T
=100 (kV)
C«ng suÊt t¸c dông phÝa trung lín nhÊt: P
Tmax
=110(MW)
Cos
j = 0,86
Bao gåm 1 lé ®­êng d©y kÐp 75 (MW) §Ò ¸n ®· cho ®å thÞ phô t¶i d­íi d¹ng % , tÝnh to¸n vÒ d¹ng cã tªn nh­ sau:

Vµ :
(MVA)
110
100
%
100
%
100
%
max
maxT
T
T
Tt
T
Tt
T
P
P
P
P
P
P
P
CHƯƠNG I:TÍNH TOÁN CÂN BẰNG CÔNG SUẤT LỰA TRỌN PHƯƠNG ÁN NỐI DÂY. Để đảm bảo chất lượng điện, đặc biệt là giữ vững tần số công nghệ 50HZ điện năng do các nhà m
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement