Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ckv_nat
#759479 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế động cơ không đồng bộ ba pha rô to lồng sóc.
NguyÔn Thêi NhiÖm _ TB§1­K45
ThiÕt kÕ m¸y ®Ön
2

ThiÕt kÕ m¸y ®IÖn
I. Chän vËt liÖu trong thiÕt kÕ m¸y ®iÖn:Trong thiÕt kÕ m¸y ®iÖn vÊn ®Ó chän vËt liÖu ®Ó chÕ t¹o m¸y cã
vai trß rÊt quan träng vµ ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn gi¸ thµnh vµ tuæi thä cña m¸y.
Cã thÓ chia vËt liÖu dïng ®Ó chÕ t¹o m¸y ®iÖn ra lµm ba lo¹i:
1. VËt liÖu t¸c dông: lµ nh÷ng vËt liÖu dÉn ®iÖn vµ dÉn tõ.2. VËt liÖu kÕt cÊu: lµ nh÷ng vËt liÖu chÕ t¹o c¸c chi tiÕt liªn
kÕt c¸c m¹ch ®iÖn vµ m¹ch tõ hoÆc c¸c bé phËn chuyÒn ®éng cña m¸y.
3. VËt liÖu c¸ch ®iÖn: lµ nh÷ng vËt liÖu kh«ng dÉn ®iÖn dïng
®Ó c¸ch ly c¸c bé phËn dÉn ®iÖn vµ c¸c bé phËn kh¸c cña m¸y, ®ång thêi c¸ch ly c¸c bé phËn mang ®iÖn víi nhau.
Theo ®Ò tµi ta chän ®éng c¬ kiÓu kÝn : IP 44VËt liÖu dÉn tõ ta chän lo¹i thÐp c¸n nguéi ký hiÖu: 2212M¹ch tõ ®­îc ghÐp b»ng nh÷ng l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn cã ®é dµy lt = 0,5 mm. VËt liÖu c¸ch ®iÖn chän lo¹i vËt liÖu cã cÊp c¸ch ®iÖn : BTrong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ em chñ yÕu sö dông c¸c c«ng thøc vµ sè
liÖu tra trong tµi liÖu ThiÕt KÕ M¸y §iÖn cña t¸c gi¶ TrÇn Kh¸nh Hµ & NguyÔn Hång Thanh ®Ó ®¬n gi¶n viÕt t¾t lµ (TKM§).
Thiết Bị Điện “ là phải thiết kế ra những máy điện để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tuy vấn đề thiết kế máy điện không còn mới nhưng để thiết kế ra những máy điện
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement