Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By young_boy_cute_2005
#759478 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ độc lập
§å ¸n tèt nghiÖp
Khoa ®iÖn – Bé m«n tù ®éng ho¸
­ 2 ­
tÝnh thùc tiÔn cao v× m¸y ®iÖn mét chiÒu ®­îc sö dông rÊt nhiÒu trong thùc tÕ
cuéc sèng. Trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n em ®­îc sù chØ dÉn tËn t×nh cña thÇy c«
trong bé m«n tù ®éng ho¸ xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, tr­êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ
Néi. §Æc biÖt lµ thÇy gi¸o h­íng dÉn §inh Xu©n B¸i.ThÇy ®· giupc cho hung em
hiÓu vµ n¾m v÷ng h¬n vª ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu.Vµ d· gióp em hoµn thµnh tèt
®å ¸n tèt nghiÖp nµy.


Sinh viªn


CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU.. Trong mọi ngành sản xuất hiện nay,các công nghệ tiên tiến,các dây truyền thiết bị hiên đại đac và đang t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement