Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anh_yeu_vo
#759477 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế nhà máy đồng hồ chính xác
§å ¸n Tèt nghiÖp
Th¸ng 09/2002
Trang
6
Ph¹m Cao BÝnh ­ Khoa T¹i chøc HÖ thèng ®iÖn ­ Tr­êng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi
Ngµnh C¬ khÝ ®ãng vai trß rÊt quan träng trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp
ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ë n­íc ta hiÖn nay. Trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn nhµ m¸y §ång hå chÝnh x¸c nã cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i ®ång hå chÝnh x¸c ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c ®o l­êng cÇn cã ®é chÝnh x¸c cao, ®Æc biÖt ®èi víi ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay, Nhµ m¸y §ång hå chÝnh x¸c ®· gãp phÇn rÊt lín cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.
Trong nhµ m¸y §ång hå chÝnh x¸c cã nhiÒu hÖ thèng m¸y mãc kh¸c nhau
rÊt ®a d¹ng, phong phó vµ phøc t¹p, mçi lo¹i m¸y ®¶m nhiÖm nh÷ng chøc n¨ng kh¸c nhau trong d©y truyÒn s¶n xuÊt nh­ng chóng l¹i cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau t¹o ra mét d©y truyÒn s¶n xuÊt khÐp kÝn. C¸c hÖ thèng m¸y mãc nµy cã tÝnh c«ng nghÖ cao vµ hiÖn ®¹i do ®ã viÖc cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y §ång hå chÝnh x¸c ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng ®iÖn n¨ng vµ ®¹t ®­îc ®é tin cËy cao.1.2 Qui m«, n¨ng lùc cña nhµ m¸y:a/Giíi thiÖu vÒ tæng mÆt b»ng cña nhµ m¸y.
Nhµ m¸y §ång hå chÝnh x¸c cã tæng diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 156750 m
2

trong ®ã bao gåm bé phËn hµnh chÝnh vµ ban qu¶n lý, ph©n x­ëng c¬ khÝ, ph©n x­ëng dËp, ph©n x­ëng l¾p r¸p sè 1, ph©n x­ëng l¾p r¸p sè 2, ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ, phßng thÝ nghiÖm trung t©m, ph©n x­ëng chÕ thö, bé phËn KCS, kho thµnh phÈm, tr¹m b¬m vµ khu nhµ xe. C¸c bé phËn vµ ph©n x­ëng ®­îc x©y dùng t­¬ng ®èi liÒn nhau víi tæng c«ng suÊt dù kiÕn lµ 10 MW.­C«ng suÊt ®Æt vµ diÖn tÝch cña c¸c ph©n x­ëng ®­îc thèng kª trong b¶ng sau:
TT
tªn ph©n x­ëng
diÖn tÝch (
m
2
)
c«ng suÊt ®Æt (kW )
1
Ph©n x­ëng c¬ khÝ
2250
1800
2
Ph©n x­ëng dËp
2025
1500
3
Ph©n x­ëng l¾p r¸p sè 1
2675
900
4
Ph©n x­ëng l¾p r¸p sè 2
2475
1200
5
Ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ
1321
Theo tÝnh to¸n
6
Phßng thÝ nghiÖm trung t©m
1000
160
7
Ph©n x­ëng chÕ thö
1625
500
8
Tr¹m b¬m
1575
120
9
Bé phËn hµnh chÝnh vµ Ban qu¶n
2637
50
Trong nhà máy Đồng hồ chính xác có nhiều hệ thống máy móc khác nhau rất đa dạng, phong phú và phức tạp, mỗi loại máy đảm nhiệm những chức năng khác nhau trong d
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement