Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By minhngoccomic
#759439 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: *Tính toán, lập trình thiết kế động cơ, chọn kích thước răng rãnh stato và roto sao cho tổng suất từ động rơi trên stato và roto là bé nhất
®å ¸n tèt nghiÖp thiÕt kÕ ®éng c¬ k®b mét pha ®iÖn dung

2
vµ hÖ sè cos
j. Em sö dông ph­¬ng ph¸p duyÖt toµn bé trªn l­íi ®Òu trong
qu¸ tr×nh thiÕt kÕ.
*Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña m«men phô ®èi víi ®éng c¬ kh«ng ®ång
bé: Ph©n lo¹i, nguyªn nh©n vµ c¸ch kh¾c phôc.
*Mét sè chó ý khi sö dông ®éng c¬ ®iÖn dung.
Do tr×nh ®é cña em cßn h¹n chÕ vµ ®iÒu kiÖn thêi gian cã h¹n nªn trong
b¶n thiÕt kÕ nµy cßn nhiÒu phÇn tÝnh to¸n ch­a ®­îc tèi ­u. Em rÊt mong
®­îc sù h­íng dÉn vµ chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó em ®­îc
hiÓu s©u h¬n vÒ m¸y ®iÖn nãi chung vµ ®éng c¬ ®iÖn dung nãi riªng.
Sau mét thêi gian nghiªn cøu, häc tËp vµ ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña
c¸c thÇy, c« gi¸o.§Æc biÖt lµ c« gi¸o­
TiÕn Sü NguyÔn Hång

Thanh
trong bé
m«n ThiÕt BÞ §iÖn­§iÖn tö, Khoa §iÖn, Tr­êng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi
®· nhiÖt t×nh h­íng dÉn gióp ®ì em hoµn thµnh tèt nhiÖm vô thiÕt kÕ cña
m×nh.
Hµ Néi ngµy th¸ng n¨m

Sinh viªn thiÕt kÕ
Môc lôc
Động cơ công suất nhỏ ngày nay được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như trong công,nông nghiệp,trong tự động hoávà máy tính,trong hàng không,trong sin
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement