Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Verrall
#759429 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế Động cơ xoay chiều 3 pha 2,8 kg
B¸o c¸o thùc tËp
SV: Lª V¨n Thu©n - Líp §45A - HY
1
Lêi nãi ®Çu
B¸o c¸o thùc tËp chuyªn ngµnh t¹i x­ëng lµ mét trong nh÷ng phÇn rÊt
quan träng trong suèt kho¸ häc cña sinh viªn. V× b¶n b¸o c¸o nµy nã mang
tÝnh chÊt tæng hîp liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh häc tËp cña sinh viªn cã n¾m
v÷ng ®­îc kiÕn thøc ®· häc kh«ng. B¶n b¸o c¸o nµy cßn cã mèi quan hÖ
®Õn nhiÒu m«n häc kh¸c nh­: kinh tÕ, m¸y ®iÖn, kü thuËt söa ch÷a m¸y
®iÖn, trang bÞ ®iÖn vµ c¸c m«n kh¸c.
B¶n b¸o c¸o nµy ®­îc tr×nh bµy cã hÖ thèng vÒ néi dung mµ sinh viªn
®­îc thùc tËp chuyªn ngµnh t¹i x­ëng, thùc tiÔn cña nã phï hîp víi tr×nh ®é
trung cÊp ®iÖn cña sinh viªn, víi môc tiªu lµ lµ 2 phÇn chÝnh lý thuyÕt vµ
thùc hµnh.
VÒ lý thuyÕt sinh viªn ®­îc gi¶ng d¹y rÊt cô thÓ mÆc dï víi tr×nh ®é
lµ truy cÊp, nã trang bÞ cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chuyªn
ngµnh §iÖn còng nh­ tæ chøc lao ®éng viÖc lµm, chÕ ®é lµm vµ nghØ ng¬i
hîp lý…
VÒ thùc hµnh: PhÇn thùc hµnh c¬ b¶n gióp cho sinh viªn sau khi tèt
nghiÖp, x©y dùng ®­îc n¬i lµm viÖc hîp lý cña m×nh sau nµy ë c¬ së cã
hiÖu qña phÇn thùc hµnh do thÇy Ph¹m Ngäc S©m h­íng dÉn ®· gióp sinh
viªn (§iÖn 45 A H­Y) hiÓu ®­îc nhiÒu vÊn ®Ò vÒ chuyªn ngµnh.
PhÇn thùc hµnh bao gåm nh÷ng phÇn sau:
+ M¸y ®iÖn ®éng:
­ §éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu 3 pha.
­ M¸y ®iÖn xoay chiÒu 1 pha.
+ M¸y ®iÖn tÜnh.
+ M¹ch ®iÖn m¸y c«ng cô vµ phøc t¹p.
Khái niệm chung: máy điện xoay chiều 3 pha là máy điện thường sử dụng nguồn điện 3 pha để biến đổi năng lượng từ dạng điện năng sang dạng cơ năng thì gọi là máy
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement