Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By toidamatemmotlan_1194
#759427 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế cấu trúc hệ thống ,sơ đồ khối cấu trúc .
§å ¸n m«n häc :Tù §éng ho¸. ­ GVHD:NguyÔn V¨n Hoµ.
Sinh viªn:Lª ThÞ HuÖ. ­ Líp:§KT§K7­CA.
2
Môc lôc
PhÇn I. Giíi ThiÖu Chung VÒ T§HQTSX.......................3PhÇn II:X©y Dùng HÖ Thèng §iÒu ChØnh Tù §éng
I.X©y dùng hµm truyÒn ®¹t tõ hµm qu¸ ®é cho tr­íc : ...............................5
1.X¸c ®Þnh d¹ng hµm truyÒn ®¹t cña ®èi t­îng ®iÒu chØnh:........................7
2.X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña hµm truyÒn ®¹t:...........................,,,,.7
II.X©y dùng s¬ ®å khèi cÊu tróc:................................................. 122.1.ThiÕt bÞ ®o:..............................................................................12
2.1.1. C¶m biÕn ®o:......................................................................................13
2.1.2.Chuyển đổi đo : ................................................................................. 2.2.M¸y ®iÒu chØnh:....................................................................................17
2.3.PhÇn tö chÊp hµnh:............................................................................. .20
III. X©y dùng vïng æn ®Þnh cña hÖ thèng :................................. 20
IV. X¸c ®Þnh th«ng sè tèi ­u cña m¸y ®iÒu chØnh ( σ% = 15%):................23
V. X©ydùng s¬ ®å nguyªn lý cÊu t¹o cña hÖ thèng ®iÒu chØnh:....................31
PhÇn I. Giíi ThiÖu Chung VÒ T§HQTSX
Như ta đã biết ngày nay,các nhà máy và xí nghiệp đều được trang bị các hệ thống điều khiển tự động ở mức độ cao các thiết bị tiên tiến. Hệ thống điều khiển tự đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement