Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Marji
#759423 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: ĐỒ ÁN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC
ĐỒ ÁN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC GVHD: PGS TS ỨNG QUỐC DŨNG
ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

SVTH : NGUYỄN TRUNG THẠCH MSSV: 407549 Lớp 49MN1
2
► Xác định lưu lượng trung bình mỗi ngày:
●Khu vực I là : Q
tb­ngày
1
=
1000
.N
q
1
0
1
=
1000
178879.220
=39353,4(m
3
/ngđ)
● Khu vực II là : Q
tb­ngày
2
=
1000
.N
q
2
0
2
=
1000
155264.200
=31052.8 (m
3
/ngđ)
Vậy tổng lượng nước thải sinh hoạt thải ra thành phố trong một ngày đêm là:
● Q
sh­tp
= Q
tb­ngày
1
+ Q
tb­ngày
2
= 70406.2(m
3
/ngđ)
► Xác định lưu lượng trung bình giây:
● Khu vực I : q
tb­s
1
=
24.3,6
Q
ngµy
1
-
tb
=
24.3,6
39353,4
= 455,5
(l/s) => k
1
ch
=1.25
● Khu vực II : q
tb­s
2
=
24.3,6
Q
ngµy
2
-
tb
=
24.3,6
31052,8
=359,4
(l/s)=> k
2
ch
=1.35
Vậylưu lượng trung bình giây của toàn thành phố là: q
tb­tp
s
= q
tb­s
1
+ q
tb­s
2
=814.9 (l/s) =>k
ch
= 1.2
L­u l­îng tÝnh to¸n lµ l­u l­îng gi©y max:● q
1
0max
= q
tb­s
1
. k
1
ch
=455,5. 1,25 = 569,4(l/s)
● q
2
0max
= q
tb­s
2
. k
2
ch
=359,4.1,35= 485,19(l/s)
L­u l­îng trung b×nh lín nhÊt cña toµn Thµnh phè lµ:
q
max
= q
tb­TP
s
.k
ch
=814,9. 1,2= 977,88 (l/s)
KÕt qña tÝnh to¸n ®­îc cho theo b¶ng sau:
B¶ng 1: L­u l­îng n­íc th¶i tÝnh to¸n cña khu d©n c­
Khu
vùc
DiÖn
tÝch
(ha)
Sè d©n
(ng­êi)
MËt
®é
ng/ha
T/c tho¸t
n­íc: q
0
(l/ng.ng
®)
Q
(m
3
/ng.
®)
q
(l/s)
k
ch
q
max
(l/s)
I
428.35 178879
480
220
39353,4 455,5 1,25
569,4
II
479,21 155264
360
200
31052,8 359,4 1,35
458,19
Tæng 907,56
334143
­
­
70406,2 814,9
1,2
977,88

2
. X¸c ®Þnh l­u l­îng tËp trung cã trong tiªu chuÈn th¶i n­íc:
a. BÖnh viÖn Sè gi­êng bÖnh nh©n lÊy theo quy ph¹m lµ 0,8 %N
♣ PHẦN I : MỞ ĐẦU . ► Tổng quan về mặt bằng và điều kiện tự nhiên của thành phố T - T1. Chúng ta phải thiết kế hệ thống thoát nước của thành
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement