Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By pjnkchjp_babyls
#759422 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế bộ băm xung một chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ song song lấy nguồn cung cấp từ acqui.
§å ¸n §TCS

ThiÕt kÕ bé b¨m xung mét chiÒu

L· ngäc S¬n

Líp T§H T2 ­ K41
2
Lời nói đầu
Trong thùc tÕ ngµy nay, chóng ta cã rÊt nhiÒu c¸c lo¹i ®éng c¬ nh­ ®éng c¬ ®iÖn ®ång bé, kh«ng ®ång bé, ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu..., trong ®ã ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu cã nh÷ng ­u ®iÓm riªng vµ rÊt nhiÒu c¸c øng dông trong thùc tÕ. §éng c¬ ®iÖn mét chiÒu ®· ra ®êi tõ rÊt l©u vµ cïng víi sù ph¸t triÓn cña tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, nh÷ng ­u ®iÓm cña chóng ngµy cµng ®­îc tËn dông mét c¸ch triÖt ®Ó, tinh vi vµ s¸ng t¹o. §Ó ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu ho¹t ®éng ®óng theo yªu cÇu c«ng nghÖ, ta cÇn rÊt nhiÒu yÕu tè nh­ c«ng nghÖ chÕ t¹o, ng­êi vËn hµnh... trong ®ã, bé ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p mét chiÒu (b¨m xung ¸p mét chiÒu ­ BXMC) cã vai trß ®Æc biÖt quan träng, bé BXMC cµng tèi ­u th× cµng dÔ vËn hµnh, t¨ng chÊt l­îng lµm viÖc vµ t¨ng tuæi thä cña ®éng c¬. Ngµy nay, sö dông ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu lu«n lu«n g¾n liÒn víi, kh«ng thÓ thiÕu mét yÕu tè rÊt quan träng ®ã lµ bé ®iÒu chØnh BXMC. VËy thiÕt kÕ bé BXMC nh­ thÕ nµo ?
XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thùc tÕ ®ã, chóng em ®­îc giao ®å ¸n m«n häc ®iÖn tö
c«ng suÊt víi ®Ò tµi: ThiÕt kÕ bé b¨m xung mét chiÒu ®Ó ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ song song lÊy nguån cung cÊp tõ acqui. Víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n nãi riªng vµ cña nhãm nãi chung cïng víi sù h­íng dÉn cña c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n vµ ®Æc biÖt lµ TS. Vâ Minh ChÝnh ®· trùc tiÕp h­íng dÉn gióp ®ì chóng em hoµn thµnh ®å ¸n nµy. §å ¸n ®­îc gåm ba phÇn chÝnh sau:
1. Giíi thiÖu s¬ l­îc vÒ ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ song song.2. ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n m¹ch lùc.
3.
ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n m¹ch ®iÒu khiÓn.

Do lÇn ®Çu lµm ®å ¸n ®iÖn tö c«ng suÊt ch­a cã kinh nghiÖm nªn em kh«ng
tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, mong c¸c thÇy gióp ®ì, h­íng dÉn , chØ b¶o ®Ó kiÕn thøc cña em vÒ b¶n ®å ¸n ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Hµ néi, ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2004

Sinh viªn : L· ngäc S¬n Líp T§H T2 ­ K41
Chương I ­ Giới thiệu về động cơ điện một chiều
kích từ song song
1. Giới thiệu sơ lược về động cơ điện một chiều kích từ song song.. 2. Thiết kế và tính toán mạch lực.. 3. Thiết kế và tính toán mạch điều khiển..
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement