Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Kenly
#759391 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế động cơ KĐB một pha điện dung

§å ¸n m«n häc
thiÕt kÕ tèi ­u ®éng c¬
­ 3 ­
nguyÔn ®×nh tu©n líp:tb® ­ ®t2 ­ k43
­Lêi nãi ®Çu .
PhÇn më ®Çu Giíi thiÖu vÒ ®Ò tµi thiÕt kÕ
I­Giíi thiÖu chung vÒ m¸y ®iÖn c«ng suÊt nhá.II­Ph©n lo¹i ®éng c¬III­ §éng c¬ K§B c«ng suÊt nhá víi tô khëi ®éng.IV­ ThiÕt kÕ m¸y ®iÖn nhê m¸y tÝnh.V­Môc ®Ých cña thiÕt kÕ tèi ­u.
VI­L­u ®å thuËt to¸n thiÕt kÕ tèi ­u
PhÇn Mét C¬ së lý thuyÕt
I­ X¸c ®Þnh kÝch th­íc c¬ b¶n vµ th«ng sè pha chÝnh II­X¸c ®Þnh kÝch th­íc r¨ng r·nh stato III­X¸c ®Þnh kÝch th­íc r¨ng r·nh r«to IV­TÝnh trë kh¸ng d©y quÊn stato vµ r«to V­TÝnh tæn hao s¾t VI­TÝnh to¸n chÕ ®é ®Þnh møc VII­TÝnh to¸n d©y quÊn phô VII­TÝnh to¸n chÕ ®é khëi ®éng
Nội dung thiết kế:. 1. Xác định kích thước chủ yếu. 2. Xác định thông số dây quấn pha chính: Wa; dA/dAcđ; klđA.. 3. Xác định kích thước lõi thép Stato và Roto.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement