Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Falcon
#759389 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế Máy biến áp điện lực ngâm dầu.
§å ¸n m«n häc: thiÕt kÕ m¸y biÕn ¸p
2
§å ¸n thiÕt kÕ m¸y biÕn ¸p

A . X¸c ®Þnh c¸c kÝch th­íc chñ yÕu: I. X¸c ®Þnh c¸c ®¹i l­îng ®iÖn c¬ b¶n:
1. Dung l­îng mét pha:

=
3
250
=
S
f
83,33 kVA
Dung l­îng trªn mçi trô:

=
3
250
=
S
t
83,33 kVA
2. Dßng ®iÖn d©y ®Þnh møc: ­ PhÝa cao ¸p:

=
10
.
3
,
6
.
3
10
.
250
=
U
.
3
S
=
I
3
3
1
p
f
1
22,9 A
­ PhÝa h¹ ¸p:

=
400
.
3
10
.
250
=
U
.
3
S
=
I
3
2
p
f
2
360,8 A
3. §iÖn ¸p pha ®Þnh møc: ­ PhÝa cao ¸p:
U
d1
= U
f1
= 6,3 kV
­ PhÝa h¹ ¸p:
3
400
=
3
U
=
U
2
2
f
= 231 V
4. §iÖn ¸p thö nghiÖm cña d©y quÊn:
­ D©y quÊn cao ¸p víi U
1
= 6,3 kV
® U
th
= 20 k V
­ D©y quÊn h¹ ¸p víi U
2
= 0,4 kV
® U
th
= 5 kV
II. Chän c¸c sè liÖu xuÊt ph¸t vµ tÝnh c¸c kÝch th­íc chñ yÕu:
1. ChiÒu réng quy ®æi cña r·nh tõ t¶n gi÷a d©y quÊn cao ¸p vµ h¹ ¸p: víi U
th1
= 20
kV, ta cã a
12
= 1,2 cm;

12
= 4 mm. Trong r·nh a
12
ta dÆt èng c¸ch ®iÖn dµy

12
= 4
mm. Theo c«ng thøc:
A . Xác định các kích thước chủ yếu: . I. Xác định các đại lượng điện cơ bản:. 1. Dung lượng một pha:. 83,33 kVA. Dung lượng trên mỗi trụ:.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement