Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Will_Nevercry
#759388 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế cài đặt mạch xử lý tín hiệu trong thời gian thực ghi liên tục và xử lý tức thời các tín hiệu thu được
2
PhÇn I:
Lý thuyÕt
Ch­¬ng I:
tÝn hiÖu §IÖN TIM vµ hÖ thèng c¸c
chuyÓn ®¹o
1. TÕ bµo vµ dßng sinh häc:
­ Dßng sinh häc lµ dßng sinh ra do sù ho¹t ®éng cña c¸c tÕ bµo sèng.
­ Dßng sinh ho¸ lµ dßng g©y nªn bëi sù thay ®æi nång ®é i«n trong vµ
ngoµi tÕ bµo.
TÕ bµo lµ ®¬n vÞ sèng nhá nhÊt cña sinh vËt. TÕ bµo gåm nh©n tÕ
bµo, mµng tÕ bµo, chÊt nguyªn sinh. Nh©n tÕ bµo gi÷ chøc n¨ng sinh s¶n,
mµng tÕ bµo gi÷ chøc n¨ng trao ®æi víi m«i tr­êng. Nguyªn sinh chÊt gi÷
chøc n¨ng mang t¶i c¸c chÊt dinh d­ìng vµ c¸c chÊt ®µo th¶i. Mµng tÕ bµo
cã tÝnh b¸n thÈm thÊu do ®ã duy tr× nh÷ng nång ®é kh¸c nhau cña c¸c vËt
trong vµ ngoµi tÕ bµo.
H×nh vÏ 1.1
Søc ®iÖn ®éng cña c¸c ®iÖn cùc cña mét dung dÞch ®iÖn ph©n.
E = E
0
+
C
nF
RT
ln

H×nh1.1
Khi hai tÕ bµo nång ®é C
1
, C
2
kh¸c nhau nèi víi nhau b»ng mét cÇu ®iÖn hãa.

E = E
0
+
2
1
ln
C
C
nF
RT
ë 18
o
C
E = 0.058.log
2
1
C
C
C
on
du
ct
an
ce
(m
es
ur
e
ß

m
ea
bi
lit
y)
Na
+
K
+
0
1
2
3
4
Time, ms
mV
y
￿k+

75mV)
y
Na+
(+55mV)
y
￿m
(­61mV)
0
1
2
3
4
Time, ms
+60
+30
0
­30
­60
­90
Hiện nay để chuẩn đoán bệnh cho các bệnh nhân mắc bệnh tim mạch thường sử dụng hệ thống ghi điện tử các giản đồ tín hiệu điện tim (ECG). Đặc biệt là phương pháp
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement