Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Melvon
#759387 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế bộ khởi động động cơ không đồng bộ
§å ¸n tèt nghiÖp
SV: T« Anh TuÊn
2
10. M¸y b¬m ..........................................................................................3711. Khíp nèi trôc. ...................................................................................3712. §éng c¬ ®iÖn. .................................................................................37
II. HÖ thèng kho¸ liªn ®éng...................................................................37III. TiÕp nhËn ®iÖn ¸p 22kV...............................................................38
1. TiÕp nhËn ®iÖn ¸p 22kV .................................................................382. Kho¸ liªn ®éng cho tiÕp nhËn ®iÖn ¸p 22kV. .................................383. Ph©n phèi ®iÖn ¸p 22kV..................................................................384. Kho¸ ®iÖn ®éng cho ph©n phèi ®iÖn ¸p 22kV. .............................38
IV. TiÕp nhËn ®iÖn ¸p 6kV .................................................................38
1. TiÕp nhËn ®iÖn ¸p 6kV ...................................................................382. Kho¸ liªn ®éng cho ph©n phèi ®iÖn ¸p 6kV....................................393. Ph©n phèi ®iÖn ¸p 6kV....................................................................394. Kho¸ liªn ®éng cho ph©n phèi ®iÖn ¸p 6kV....................................39
V. TiÕp nhËn ®iÖn ¸p 400V.................................................................39VI. thiÕt bÞ ®ãng c¾t............................................................................41
1. KiÓu thiÕt bÞ....................................................................................412. C¸c th«ng sè. ......................................................................................433. Th«ng sè lµm viÖc. ...........................................................................444. Nguyªn lý ho¹t ®éng ..........................................................................44
* Bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng.....................................................................50
1. Kh¸i niÖm chung. ..............................................................................502. Gi¶m l­îng tiªu thô c«ng suÊt ph¶n kh¸ng. ........................................52
2.1. Gi¶m ®iÖn ¸p ®Æt vµo ®éng c¬ th­êng xuyªn non t¶i..............542.2. H¹n chÕ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ch¹y kh«ng t¶i. ......................542.3. Thay ®éng c¬ kh«ng ®ång bé b»ng ®éng c¬ ®ång bé. .............54
3. Bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng. ..................................................................55
PhÇn V: M« pháng hÖ thèng khëi ®éng trªn MATLAB­SIMULINK ....................58
Đồ án của em gồm:. Chương I: Giới thiệu chung về động cơ không đồng bộ.. Chương II: Đặt vấn đề khởi động động cơ không đồng bộ.. Chương III: Các phương pháp khở
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement