Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By aloha88323
#759381 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đồ án cung cấp điện
2
phÇn më Çn më ®Çu
Giíi thiÖu vÒ nhµ m¸y ®ång hå ®o chÝnh x¸c
Vai trß kinh tÕ
Nhµ m¸y ®ång hå ®o chÝnh x¸c ®­îc x©y dùng víi nhiÖm vô s¶n xuÊt
c¸c lo¹i®ång hå ®o phôc vô cho viÖc ®o ®Õm , kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c¸c lo¹i hµng hãa trong n­íc vµ xuÊt khÈu;®ã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. Trong bÊt k× ngµnh nµo , lÜnh vùc nµo còng cÇn cã c¸c thiÕt bÞ ®o ®Õm. ChÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc quyÕt ®Þnh bëi thiÕt bÞ ®o ®Õm , trong ®ã sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn phô thuéc vµo chÊt l­îng s¶n phÈm.V× vËy viÖc x©y dùng nhµ m¸y ®ång hå ®o chÝnh x¸c lµ thiÕt yÕu vµ tiªn phong cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc.Tõ yªu cÇu thùc tÕ,nhµ m¸y ®­îc x©y dùng víi qui m« gåm 10 ph©n x­ëng vµ bé phËn kh¸c nhau.§Æc ®iÓm vÒ ph©n bè phô t¶i
Nhµ m¸y lµ ®¬n vÞ tiªu thô cã c«ng suÊt lín , ®­îc x©y d­ng trªn diÖn
tÝch 150000m .Nguån ®iÖn cÊp cho nhµ m¸y ®­êc lÊy tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian 110/10(KV) c¸ch nhµ m¸y 2,5 km. Thêi gian sö dông c«ng suÊt cùc ®¹i lµ . Do tÇm quan träng cña phô t¶i ta xÕp nhµ m¸y vµo ®¬n vÞ cÇn ®­îc cÊp ®iÖn liªn tôc vµ an toµn . Trong nhµ m¸y cã Phßng thiÕt kÕ , Phßng thÝ nghiÖm trung t©m vµ Phßng thùc nghiÖm ®­îc xÕp vµo ®¬n vÞ lo¹i 3 , khi cÇn thiÕt cã thÓ c¾t ®iÖn ®­îcNéi dung cña ®å ¸n bao gåm 5 phÇn:+ X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n+ ThiÕt kÕ m¹ng cao ¸p nhµ m¸y+ ThiÕt kÕ m¹ng h¹ ¸p ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ+ ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ+ ThiÕt kÕ tÝnh to¸n bï c«ng suÊt Phô t¶i cña nhµ m¸y ®ång hå ®o chÝnh x¸c
Sè trªn mÆt b»ng
Tªn ph©n x­ëng
C«ng suÊt ®Æt
1
Ph©n x­ëng tiÖn c¬ khÝ
2500
2
Ph©n x­ëng dËp
1500
3
Ph©n x­ëng l¾p r¸p sè 1
900
4
Ph©n x­ëng l¾p r¸p sè 2
1500
5
Ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ
Theo tÝnh to¸n
6
Phßng thÝ nghiÖm trung t©m
160
7
Phßng thùc nghiÖm
500
8
Tr¹m b¬m
620
Nhà máy đồng hồ đo chính xác được xây dựng với nhiệm vụ sản xuất các loạiđồng hồ đo phục vụ cho việc đo đếm , kiểm định chất lượng các loại hàng hóa trong nước
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement