Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhmaiyeuem119_84
#759379 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đồ án thiết kế này tính toán động cơ một pha điện dung làm việc
§å ¸n tèt nghiÖp
ThiÕt kÕ ®éng c¬ ®iÖn dung lµm viÖc
SVTH: NguyÔn H÷u Hµo
Trang 2
HiÖn nay ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n thiÕt kÕ tèi ­u cho c¸c lo¹i ®éng c¬
kh«ng ®ång bé ro to lång sãc ®Òu thùc hiÖn b»ng m¸y tÝnh. Nh­ng ®Ó thùc
hiÖn ®­îc viÖc thiÕt kÕ tù ®éng còng cÇn ph¶i n¾m v÷ng c¸ch thiÕt kÕ
b»ng ph­¬ng ph¸p th«ng th­êng.
Trong ®å ¸n thiÕt kÕ nµy tÝnh to¸n ®éng c¬ mét pha ®iÖn dung lµm
viÖc ®­îc thiÕt kÕ c¸c b­íc sau:
PhÇn I:
1. Kh¸i niÖm chung vÒ ®éng c¬ kh«ng kh«ng ®ång bé ®éng l­c
2.T×m hiÓu ®éng c¬ ®iÖn dung.
PhÇn II
­ X¸c ®Þnh kÝch th­íc chñ yÕu
­ D©y quÊn, r·nh vµ g«ng stato.
­ D©y quÊn, r·nh vµ g«ng r«to.
­ TÝnh to¸n m¹ch tõ.
­ Trë kh¸ng cña d©y quÊn stato vµ r«to.
­ TÝnh to¸n chÕ ®é ®Þnh møc.
­ TÝnh to¸n d©y quÊn phô.
­ TÝnh to¸n tæn hao s¾t vµ dßng ®iÖn phô.
­ TÝnh to¸n chÕ ®é khëi ®éng.
­ TÝnh vµ vÏ c¸c ®Æc tÝnh lµm viÖc vµ ®Æc tÝnh c¬
Trong thêi gian lµm ®å ¸n thiÕt kÕ nµy t«i ®­îc sù chØ b¶o tËn t×nh
cña thÇy gi¸o Bïi V¨n Thi nªn t«i ®· hoµn thµnh ®­îc néi dung c¸c phÇn
tÝnh to¸n thiÕt kÕ. Nh­ng do thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn trong qu¸
tr×nh tÝnh to¸n thiÕt kÕ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. T«i rÊt mong ®­îc
sù ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó ®Ò tµi thiÕt kÕ nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n.
Cuèi cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o bé m«n ThiÕt
BÞ §iÖn vµ khoa §iÖn ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n
nµy. §Æc biÖt lµ thÇy gi¸o Bïi V¨n Thi.
Sinh viªn
Phần I: . 1. Khái niệm chung về động cơ không không đồng bộ động lưc . 2.Tìm hiểu động cơ điện dung.. Phần II. - Xác định kích thước chủ yếu . - Dây quấn, rãnh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement