Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phamthimyhien2110
#759362 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế động cơ không đồng bộ một pha điện dung dùng cho quạt.
§å ¸n tèt nghiÖp TrÇn TriÖu TuÊn Líp TB§­§T1­K44
2
§iÖn vµ b¹n bÌ ®Ó b¶n thiÕt kÕ hoµn thiÖn vµ hiÓu s©u h¬n vÒ m¸y
®iÖn nãi chung vµ ®éng c¬ ®iÖn dung nãi riªng. Em xin ch©n thµnh c¶m
¬n c¸c thÇy c« trong bé m«n ®· ®µo t¹o d×u d¾t trong xuÊt thêi gian häc
tËp t¹i tr­êng.

Hµ Néi 5/2004
Sv TrÇn TriÖu TuÊn
PHẦN I 3. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ ĐIỆN DUNG 3. 1.1. Giới thiệu chung và phân loại động cơ điện công suất nhỏ .
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement