Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Grantland
#759361 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi
§å ¸n tèt nghiÖp

ThiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y sx vßng bi

§Æng V¨n M¹nh ­ Líp hÖ thèng ®iÖn ­ K4
­ UB 98 2
2. ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p c¶u nhµ m¸y.

3. thiÕt kÕ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cho ph©n x­ëng Söa ch÷a c¬ khÝ.
4. TÝnh to¸n bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ®Ó n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cña nhµ m¸y.
5. ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho ph©n x­ëng Söa ch÷a c¬ khÝ6. ThiÕt kÕ ®­êng d©y trªn kh«ng tõ HÖ thèng vÒ nhµ m¸y.7. ThiÕt kÕ tr¹m biÕn ¸p hîp bé.8. ThiÕt kÕ tñ ph©n phèi vµ tñ tô bï cho ph©n x­ëng SCCK.
CHƯƠNG I:. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY. Nhà máy chế tạo Vòng Bi được xây dựng trên địa bàn với quy mô khá lớn bao gồm 10 phân xưởng và nhà máy làm việc.. Bản
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By bk20081197
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement