Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quyquang61
#759326 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đồ án đồng hồ báo thức
Ñoà aùn 1: Ñoàng hoà baùo thöùc
GVHD: Tröông Naêng Toaøn
2
 Con troû ngaên xeáp
- Ngoaøi ra coøn coù boä nhôù chöông trình, boä giaûi maõ leänh, boä ñieàu
khieån thôøi gian vaø logic
- Ñôn vò xöû lyù trung taâm nhaän tröïc tieáp xung töø boä dao ñoäng- Chöông trình ñang chaïy coù theå cho döøng laïi nhôø moät khoái ñieàu
khieån ôû beân trong. Caùc nguoàn ngaét coù theå laø caùc bieán coá ôû beân ngoaøi, söï traøn boä ñeám ñònh thôøi hoaëc cuõng coù theå laø giao dieän noái tieáp.
- 2 boä ñònh thôøi 16 bit hoaït ñoäng nhö moät boä ñeám.- Caùc coång port 0, port 1, port 2, port 3 ñöôïc söû duïng vaøo muïc ñích
ñieàu khieån, ôû coång port 3 coù theâm caùc ñöôøng daãn ñieàu khieån duøng ñeå trao ñoåi vôùi moät boä nhôù beân ngoaøi, hoaëc ñeå ñaàu noái giao dieän noái tieáp cuõng nhö caùc ñöôøng daãn ngaét beân ngoaøi.
- Giao dieän noái tieáp coù chöùa moät boä truyeàn vaø moät boä nhaän
khoâng ñoàng boä laøm vieäc ñoäc laäp vôùi nhau. Toác ñoä truyeàn qua coång noái tieáp coù theå ñaët trong daûi roäng vaø ñöôïc aán ñònh baèng moät boä ñònh thôøi.
- Trong vi dieàu khieån 8051 coøn coù hai thaønh phaàn quan troïng khaùc laø
boä nhôù vaø caùc thanh ghi
- Boä nhôù coøn coù Ram vaø Rom duøng ñeå löu
döõ lieäu vaø maõ leänh.
- Caùc thanh ghi söû duïng ñeå löu döõ thoâng tin
trong quaù trình xöû lyù. Khi CPU laøm vieäc, noù laøm thay ñoåi noäi dung cuûa caùc thanh ghi.
1.2. Sô ñoà chaân 89C51 : Port 0:
- Port 0 (P0.0 – P0.7) coù soá chaân töø 32 – 39. - Port 0 coù hai chöùc naêng:
 Port xuaát nhaäp döõ lieäu (P0.0 - P0.7) → khoâng söû
duïng boä nhôù ngoaøi.
 Bus ñòa chæ byte thaáp vaø bus döõ lieäu ña hôïp (AD0
– AD7) → coù söû duïng boä nhôù ngoaøi.
+ Löu yù: Khi Port 0 ñoùng vai troø laø port xuaát nhaäp döõ
lieäu thì phaûi söû duïng caùc ñieän trôû keùo leân beân ngoaøi.
- Khi laäp trình cho ROM trong chip thì Port 0 ñoùng vai
Hình I.1.2 sô ñoà chaân 89C51troø laø ngoõ vaøo cuûa döõ lieäu (D0 – D7)
Port 1:
- Port 1 (P1.0 – P1.7) coù soá chaân töø 1 – 8. - Port 1 coù moät chöùc naêng: Port xuaát nhaäp döõ lieäu (P1.0 – P1.7) → söû
duïng hoaëc khoâng söû duïng boä nhôù ngoaøi.
- Khi laäp trình cho ROM trong chip thì Port 1 ñoùng vai troø laø ngoõ
U1
AT89C51
9
18
19
20
29
30
31
40
1
2
3
4
5
6
7
8
21
22
23
24
25
26
27
28
10
11
12
13
14
15
16
17
39
38
37
36
35
34
33
32
RST
XTAL2
XTAL1
GND
PSEN
ALE/PROG
EA/VPP
VCC
P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
P2.0/A8
P2.1/A9
P2.2/A10
P2.3/A11
P2.4/A12
P2.5/A13
P2.6/A14
P2.7/A15
P3.0/RXD
P3.1/TXD
P3.2/INT0
P3.3/INT1
P3.4/T0
P3.5/T1
P3.6/WR
P3.7/RD
P0.0/AD0
P0.1/AD1
P0.2/AD2
P0.3/AD3
P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7
PHẦN I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT. Chương 1: Giới thiệu khái quát về 89C51. Đặc điểm và chức năng hoạt động của các IC họ MSC-51 hoàn toàn tương tự nhau, ở đây ta giới th
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement