Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Lazzaro
#758638 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế bộ đo tần hiển thị số
U
vµo
phÇn II: ph©n tÝch m¹ch
1.Ph©n tÝch ®Ó t¹o s¬ ®å khèi
­Do yªu cÇu cña tÝn hiÖu vµo cã biªn ®é rÊt nhá, do ®ã ph¶i cã mét
bé tiÒn khuÕch ®¹i ë ®Çu vµo.
­Do yªu cÇu hiÓn thÞ sè nªn ph¶i cã mét bé ®Õm ë ®Çu ra lµm
nhiÖm vô ®Õm tÇn sè vµ hiÓn thÞ ra Led 7 thanh
­V× ®Çu vµo t­¬ng tù ë d¹ng h×nh sin, xung vu«ng, xung tam gi¸c
®Çu ra lµ mét m¹ch ®Õm sè do ®ã ph¶i cã mét m¹ch söa d¹ng tÝn hiÖu chuyÓn tÊt c¶ tÝn hiÖu vÒ d¹ng xung vu«ng ®Ó c¸c m¹ch sè cã thÓ lµm viÖc ®­îc. 2.S¬ ®å khèi cña bé ®o tÇn sè
3.Yªu cÇu cho tõng khèi
­TÇng khuÕch ®¹i:
+Gi÷ nguyªn tÇn sè tÝn hiÖu+Cã thÓ khuÕch ®¹i ®iÖn ¸p vµo Ýt nhÊt tõ 5 mV trë lªn+§iÖn ¸p ra ph¶i tõ kho¶ng 1V trë lªn
­TÇng söa d¹ng: víi mäi tÝn hiÖu ë ®Çu vµo ph¶i cho ®Çu ra ë d¹ng
xung vu«ng cã ®ñ tiªu chuÈn cho mét m¹ch sè ë tÇng sau.
­M¹ch ®Õm: ®ñ kh¶ n¨ng ph¶n øng víi tèc ®é biÕn ®æi xung ë ®Çu
vµo, cho kÕt qu¶ t­¬ng øng chÝnh x¸c ë ®Çu ra.
KhuÕch
®¹i
Söa d¹ng
M¹ch
®Õm
KÕt qu¶ qu¶
1.Đề tài. Thiết kế bộ đo tần hiển thị số. 2.Yêu cầu. -Đối với tín hiệu vào:. +Biên độ đạt từ 5 mV đến 50 mV. +Tín hiệu vào có thể hình sin, xung vuông, xung
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement