Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By khungdien_a17
#758637 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Truyền dẫn SDH trên Vi ba số
§å ¸n tèt nghiÖp TruyÒn dÉn SDH trªn Vi ba sè
Khoa §TTHVT ­ §HBK Hµ néi

Trang 2
3.4 C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m chÊt l­îng hÖ thèng........................................
3.4.1 C¸c t¸c ®éng lµm suy gi¶m chÊt l­îng hÖ thèng....................3.4.2 C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc........................................................
ch­¬ng 4: TruyÒn dÉn SDH trªn hÖ thèng vi ba sè
.............
4.1 C¸c vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt khi truyÒn SDH trªn Vi ba sè.....................4.2 C¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ ®­îc øng dông..........................................4.3 C¸c ph­¬ng ph¸p tèi ­u tÇn phæ..........................................................4.4 C¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ sö dông cho b¨ng réng.............................4.1 Sö dông c¸c Byte trong SOH cho hÖ thèng Vi ba...............................
ch­¬ng 5: Giíi thiÖu thiÕt bÞ vi ba SDH/64 qam cña h·ng BOSCH telecom ...................................................................
5.1 Th«ng sè kü thuËt cña thiÕt bÞ............................................................5.2 Ph©n bè hÖ thèng Anten.....................................................................5.3 M« t¶ thiÕt bÞ......................................................................................
5.3.1 §iÒu chÕ................................................................................5.3.2 Gi¶i ®iÒu chÕ.........................................................................5.3.3 XPIC......................................................................................5.3.4 M¸y ph¸t...............................................................................5.3.5 M¸y thu.................................................................................
ch­¬ng 6:
ph©n tÝch m¸y thu cña thiÕt bÞ vi ba SDH cña
h·ng BOSCH telecom ( drs 155/6800 ­ 64 qam )......
6.1 S¬ ®å
khèi cña m¸y thu......................................................................
6.2 Nguyªn lý ho¹t ®éng vµ chøc n¨ng c¸c khèi cña m¸y thu ................
phÇn kÕt luËn
............................................................................................
lêi giíi thiÖu
Trong sự phát triển của xã hội, thông tin luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng. Điều đó khiến cho thông tin trên toàn thế giới nói chung và thông tin liên l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement