Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mr.kanx
#758619 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Ti vi màu
b¸o c¸o thùc tËp
2
B¸o c¸o thùc tËp:
T×m hiÓu vµ söa ch÷a Tivi mµu
I. Giíi thiÖu c¸c linh kiÖn dïng cho m¸y mµu:
1. §iÖn trë 5 vßng mµu: C¸c th«ng sè ®iÖn trë 5 vßng mµu: + 1,2,3: Gi¸ trÞ sè. + 4: Sè ch÷ sè kh«ng. + 5: Sai sè. 2. §iÖn trë khö tõ: §­îc m¾c nèi tiÕp víi cuén d©y quÊn xung quanh ®Ìn h×nh, lµm nhiÖm vô khö tõ d­ khi bËt m¸y vµ m¹ch ®­îc m¾c song song víi AC. Cã 2 lo¹i ®iÖn trë khö tõ : + Lo¹i cã 2 ch©n mµu n©u (gièng tô l¸):
+ Lo¹i 3 ch©n mµu ®en (h×nh ch÷ nhËt hoÆc h×nh trô):

Cã 2 gi¸ trÞ ®iÖn trë: + Khi nguéi gi¸ trÞ ®iÖn trë nµy rÊt nhá cì 5
W ¸ 7W.
+ Khi nãng gi¸ trÞ ®iÖn trë nµy rÊt lín kho¶ng trªn 1k
W.
Khi ®iÖn trë nµy háng cã hiÖn t­îng x¶y ra lµ: + è mµn: 1 trong 4 gãc bÞ è. + Mµn bÞ chia thµnh 3 vßng mµu. + BÒ mÆt cã d¹ng 7 s¾c cÇu vång. 3. §iÖn trë cÇu ch×: TrÞ sè nhá 0.22
W ¸ 10W, c«ng suÊt lín 1W ¸ 3W.
§iÖn trë nµy th­êng ®­îc m¾c nèi tiÕp víi AC chØnh l­u, gi÷a d­¬ng (+) vµ ©m (­) cña ®iÖn ¸p sau chØnh l­u B
0
.

§Ó kiÓm tra ®iÖn trë ta ®o Ohm (®o nguéi). Nªó tr­íc cã ®iÖn ¸p, sau kh«ng cã ®iÖn ¸p th× ®iÖn trë háng. 4. §iÖn trë bï:
Báo cáo thực tập:. Tìm hiểu và sửa chữa Tivi màu. I. Giới thiệu các linh kiện dùng cho máy màu:. 1. Điện trở 5 vòng màu:. Các thông số điện trở 5 vòng màu:
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement