Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By muonmaucuocsong_3000
#758601 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tính toán thay thế bóng điện tử cho lò tui cao tần
3
3.3.3. HÖ sè khuÕch ®¹i tÜnh
 ............................................................62
3.4. TÇng khuÕch ®¹i ®¬n gi¶n vµ th«ng sè ®éng ...................................64
3.4.1. Sù khuÕch ®¹i tÝn hiÖu qua ®Ìn.................................................643.4.2. §Æc tÝnh vµ th«ng sè ®éng cña tæng khuÕch ®¹i ®¬n gi¶n. ....65
Ch­¬ng 4. giíi thiÖu lß t«i cao tÇn..................................................................72
4.1. S¬ ®å nguyªn t¾c m¹ch t¹o sãng cung cÊp cho c¸c lß cao tÇn............724.2. Nguyªn t¾c lµm viÖc...........................................................................72
PhÇn II­ TÝnh to¸n thiÕt kÕ c¶i t¹o lß ...........................................................74
1. CÊu t¹o vµ c¸c th«ng sè cña ®Ìn 3V­20T vµ ®Ìn
GY ­ 22A ..................74
1.1. §Ìn 3V­20T.......................................................................................741.2. §Ìn
GY ­ 22A ....................................................................................75
3. TÝnh to¸n m¸y biÕn ¸p cÊp ®iÖn cho nung ®Ìn ..................................754. Nguyªn lý cÊp nguån cho sîi nung : ......................................................765. TÝnh to¸n trë kh¸ng vµo ra .....................................................................77
PhÇn III. nh÷ng ®iÒu cÇn l­u ý khi sö dông ®Ìn.........................................79KÕt luËn .........................................................................................................86Tµi liÖu tham kh¶o .........................................................................................87
PHẦN 1- CƠ SỞ LÝ THUYẾT. CHƯƠNG 1. NGUYÊN LÝ TẠO DAO ĐỘNG VÀ CÁC ỨNG DỤNG. 1.1. KHÁI NIỆM CHUNG VÀ PHÂN LOẠI. Trong kỹ thuật điện tử, ta thường gặp các vấn đề
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement