Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By gril_kieu_ki90
#758597 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế mô phỏng bộ khuếch đại công suất (KĐCS ) tần số thấp với các chỉ tiêu kỹ thuật
BµI tËp lín §iÖn tö cho CNTT
M¹ch khuÕch ®¹i c«ng suÊt tÇn sè thÊp
2
TÝn hiÖu ra cña tÇng K§CS cã thÓ lÊy trùc tiÕp ngay trªn t¶i m¾c trùc
tiÕp víi ®Çu ra cña m¹ch K§CS .
Tãm l¹i ,m« h×nh cña tÇng K§CS tÇn sè thÊp tho¶ m·n nh÷ng chØ tiªu trªn
bao gåm 2 kh©u c¬ b¶n nh­ sau :
Uv
Ura
B­íc 3 :

Chän s¬ ®å :
Ta x©y dùng m¹ch cã c«ng suÊt Ptmax=100 W ,Rt=8
 ,khi ®ã ta cã :
Ta chän kh©u K§§A cã Ku1=20 vµ kh©u K§CS cã Ku2=15§Ó gi¶m mÐo, ta chän tÇng K§§A b»ng vi m¹ch thuËt to¸n ( cã Kumax =
1000) ®Ó khuÕch ®¹ivíi Ku1 thùc tÕ lµ 20. Lóc ®ã Ur1=0.1x20=2V ;tÇng nµy cã hÖ sè mÐo
g
1
=0 vµ hÖ sè mÐo tÇn sè M1(20Hz) < 1.4 .
TÇng K§CS ®¹i ®­îc chän cã
g
2
<1% lµ tÇng K§CS ®¹i cã chÊt l­îng cao,
do ®ã ta chän m¹ch K§CS ®¹i theo kiÓu ®Èy kÐo nèi tiÕp nguån ®èi xøng. Cã Uv2=Ur1=2V,hÖ sè mÐo tÇn sè M2(20Hz)=1.
§Ó d¶i th«ng tÇn réng, vµ mÐo M(20Hz) nhá, ta cÇn ghÐp tÇng víi cµng
Ýt tô cµng tèt.
B­íc 4 :
Ph©n tÝch , thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n :
I. Kh©u K§CS :
1.Ph©n tÝch :
Ta chän kh©u K§CS gåm mét tÇng khuÕch ®¹i vi sai vµ mét tÇng
KhuÕch ®¹i ®Èy kÐo m¾c theo s¬ ®å Darlinton cã bï nhiÖt b»ng Diode . S¬ ®å nguyªn lý nh­ sau :
K§§A
K§CS
300
1
.
0
30
42
,
42
10
.
90
.
2
2
max
)
(
3
10
30
30
10
.
90
.
max
max
2


Uv
Ur
Ku
V
Ur
Ur
A
Rt
Ur
Ir
V
Rt
Pt
Ur
Rt
Ur
Pt
- Công suất cực đại trên : P=2..100W . Chọn Pmax=90W. - TảI Rt=3.2—16 .Chọn Rt=10. - Giải thông tần của tín hiệu cần khuếch đại: 20Hz20.000Hz. - Nguồn tín hiệ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement