Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tyt_leng
#758534 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phương pháp lặp năng lượng xác định tần số và dạng dao động riêng của dầm liên tục

LuËn v¨n Th¹c sÜ kü
thuËt

Ph­¬ng ph¸p lÆp n¨ng l­îng x¸c ®Þnh tÇn sèvµ d¹ng dao ®éng riªng cña dÇm liªn tôc
2
1.6. Ph­¬ng ph¸p c¬ b¶n x©y dùng ph­¬ng tr×nh vi ph©n chuyÓn ®éng
11
1.6.1. Ph­¬ng ph¸p dùa trªn nguyªn lý §al¨mbe
11
1.6.2. Ph­¬ng ph¸p sö dông nguyªn lý chuyÓn vÞ kh¶ dÜ
11
1.6.3. Ph­¬ng ph¸p øng dông nguyªn lý Hamint¬n
12
1.7. C¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tÇn sè dao ®éng riªng
12
1.7.1. Ph­¬ng ph¸p chÝnh x¸c
12
1.7.2. Ph­¬ng ph¸p gÇn ®óng
14
1.7.2.1. Ph­¬ng ph¸p Rayleigh
14
1.7.2.2. Ph­¬ng ph¸p Bupnop – Galoockin
16
1.7.2.3. Ph­¬ng ph¸p Lag¬r¨ng – Ritz
17
1.7.2.4. Ph­¬ng ph¸p thay thÕ khèi l­îng
19
1.7.2.5. Ph­¬ng ph¸p khèi l­îng t­¬ng ®­¬ng ®Ó x¸c ®Þnh tÇn sè c¬ b¶n
cña dao ®éng riªng
20
1.7.2.6. Ph­¬ng ph¸p sai ph©n
22
1.7.3. Ph­¬ng ph¸p ®óng dÇn
24
Ch­¬ng 2
Dao ®éng riªng cña hÖ h÷u h¹n bËc tù do
2.1. X©y dùng ph­¬ng tr×nh vi ph©n dao ®éng tæng qu¸t hÖ h÷u h¹n bËc tù do
27
2.1.1. Kh¸i niÖm vÒ ma trËn cøng vµ ma trËn mÒm
27
2.1.2. Ph­¬ng tr×nh vi ph©n dao ®éng cña hÖ h÷u h¹n bËc tù do
29
2.2. Bµi to¸n dao ®éng riªng cña hÖ h÷u h¹n bËc tù do
31
2.3. X¸c ®Þnh tÇn sè dao ®éng riªng
31
2.4. X¸c ®Þnh d¹ng dao ®éng riªng
32
2.5. TÝnh chÊt trùc giao cña c¸c d¹ng dao ®éng riªng
34
Với mục tiêu đảm bảo nội dung theo yêu cầu của một luận án thạc sĩ khoa học kỹ thuật do Phòng sau đại học đề ra, nên việc chọn nội dung nghiên cứu cần phù hợp v
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement