Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By karen_lee1988
#757240 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: MẠNG NGN VÀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆ U VÀ ĐI Ề U KHI Ể N
§å ¸n tèt nghiÖp M¹ng NGN vµ c¸c giao thøc b¸o hiÖu vµ ®iÒu khiÓn

1
MôC LôC
Môc lôc...................................................................................................... 1

Lêi më ®ÇU ................................................................................................ 5
CH¦¥NG 1: M¹ng thÕ hÖ tiÕp theo NGN vµ c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch
mÒm(Softswitch) ........................................................................................... 7
1.1.Sù h×nh thµnh m¹ng NGN ....................................................................... 7 1.2C«ng nghÖ chuyÓn m¹ch mÒm Softswitch ............................................... 8 1.2.1. Nh÷ng h¹n chÕ cña tæng ®µi chuyÓn m¹ch kªnh ........................... 8 1.2.1.1. Gi¸ thµnh chuyÓn m¹ch cña tæng ®µi néi h¹t ......................... 9 1.2.1.2.Kh«ng cã sù ph©n biÖt dÞch vô ................................................ 9 1.2.1.3.Giíi h¹n trong ph¸t triÓn m¹ng ............................................... 9 1.2.2.C«ng nghÖ chuyÓn m¹ch mÒm theo quan ®iÓm cña mét sè nhµ
ph¸t triÓn .............................................................................................. 11
1.2.3.§Þnh nghÜa chuyÓn m¹ch mÒm (Softswitch) ................................... 12 1.2.4.Nh÷ng lîi Ých cña Softswitch ®èi víi nhµ khai th¸c vµ sö dông.......13
CH¦¥NG 2. §Æc ®iÓm vµ kiÕn tróc m¹ng NGN...................................... 16
2.1. KiÕn tróc m¹ng NGN ............................................................................ 16 2.1.1. KiÕn tróc m¹ng NGN ..................................................................... 16 2.1.2.Líp ®iÒu khiÓn vµ b¸o hiÖu cuéc gäi .............................................. 17 2.1.3.Líp øng dông vµ dÞch vô ................................................................. 17 2.1.4.Líp qu¶n lý...................................................................................... 18 2.2. C¸c phÇn tö trong m¹ng NGN ............................................................... 18 2.3. C¸c dÞch vô chÝnh trong m¹ng NGN ..................................................... 19
2.3.1. øng dông lµm SS7, PRI Gateway ( gi¶m t¶i Internet )................... 19
2.3.2.Trung kÕ ¶o - tæng ®µi chuyÓn m¹ch gãi chuyÓn tuyÕp .................. 21
2.3.3.Tæng ®µi chuyÓn m¹ch néi h¹t ........................................................ 22 2.3.4. Tho¹i trªn b¨ng th«ng réng ............................................................ 23
Ch−¬ng 3. C¸c giao thøc b¸o hiÖu vµ ®iÓu khiÓn trong m¹ng NGN
3.1. Bé Giao thøc H.323 ............................................................................... 26
3.1.1. CÊu tróc cña H.323......................................................................... 27
3.1.1.1. ThiÕt bÞ ®Çu cuèi ................................................................. 28 3.1.1.2. Gatekeeper .......................................................................... 29 3.1.1.3. Khèi ®iÒu khiÓn ®a ®iÓm MCU ........................................... 31
3.1.2.TËp giao thøc H323 ......................................................................... 31
Cùng vói sự phát triển của các ngành điện tử – tin học, công nghệ viễn thông . trong những năm vừa qua phát triển rất mạnh mẽ cung cấp ngày càng nhiều các loại
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement