Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhypy
#756723 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho mặt hàng cá tra Fillet đông lạnh ở công ty TNHH Vĩnh nGUyên
KILOBOOKS.COM

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................... 48
2.1. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................. 48
2.2. Đối tượng xác định ..................................................................................... 48
2.3. Hóa chất, dụng cụ ....................................................................................... 48
2.4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 49
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ................................ 52
3.1. Công đoạn cắt tiết ....................................................................................... 52
3.2. Công đoạn lạng da. ..................................................................................... 54
3.3. Công đoạn fillet........................................................................................... 56
3.4. Công đoạn chỉnh hình................................................................................. 60
3.5. Công đoạn ngâm quay ................................................................................ 65
3.6. Khảo sát năng suất của nhà máy ................................................................ 68
CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC
PHỤC ĐÃ VÀ ĐANG ÁP DỤNG TẠI NHÀ MÁY ĐỂ GIẢM TRỌNG LƯỢNG,
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ................................................................................... 70
4.1. Ảnh hưởng của nguyên liệu đến chất lượng và khối lượng cá tra fillet
đông lạnh ............................................................................................................ 70
4.2. Quá trình sản xuất quyết định chất lượng và khối lượng của sản phẩm.. 72
4.3. Ảnh hưởng của các yếu tố bảo quản thành phẩm đến chất lượng ......... 75
4.4. Các điều kiện ngoại cảnh ........................................................................... 76
4.5. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm .................... 78
4.6. Đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm định mức ........ 79
4.7. Các biện pháp khắc phục đã và đang áp dụng tại nhà máy...................... 88
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN ....................................................................... 91
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..........................................................................................94
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nội dung đồ án bao gồm:. Tổng quan về công ty, về nguyên vật liệu cá tra, định mức THNL. - Khảo sát quy trình sản xuất cá fillet đông lạnh. Xaayd ựng một số ĐMT
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement