Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tuoi17xuitaydungngo
#751045 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Việc xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Nhật Bản
KILOBOOKS.COM

2
ph¶i tiªu chuÈn ho¸ vÒ chÊt l−îng vµ kÝch cì hay c¸c quy c¸ch phÈm chÊt kh¸c.

DÊu nµy lóc ®Çu ®−îc ¸p dông ®Ó t¹o ra mét chuÈn mùc vÒ chÊt l−îng cho
c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu khi NhËt B¶n b¸n s¶n phÈm cña m×nh ra n−íc ngoµi.
Nãi chung, c¸c tiªu chuÈn JIS ®−îc söa ®æi bæ xung theo ®Þnh kú ®Ó phï hîp víi c¸c tiÕn bé cña c«ng nghÖ. Tuy nhiªn tÊt c¶ c¸c tiªu chuÈn JIS ®Òu ®−îc bæ
xung Ýt nhÊt lµ 5 n¨m mét lÇn kÓ tõ ngµy ban hµnh, ngµy söa ®æi hay ngµy x¸c nhËn l¹i cña tiªu chuÈn. Môc ®Ých cña viÖc söa ®æi bæ xung lµ nh»m ®¶m b¶o cho c¸c tiªu chuÈn chÊt l−îng lu«n hîp lý vµ phï hîp víi thùc tÕ.
-Theo quy ®Þnh cña “LuËt tiªu chuÈn ho¸ NhËt B¶n”, dÊu chøng nhËn tiªu
chuÈn JIS chØ ®−îc phÐp ¸p dông cho c¸c s¶n phÈm tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l−îng cña JIS. Do ®ã khi kinh doanh c¸c s¶n phÈm nµy chØ cÇn kiÓn tra dÊu chÊt l−îng tiªu chuÈn JIS lµ ®ñ ®Ó x¸c nhËn chÊt l−îng cña chóng. HÖ
thèng dÊu chÊt l−îng nµy ¸p dông ë nhiÒu n−íc thùc hiÖn tiªu chuÈn ho¸. ë NhËt B¶n, giÊy phÐp ®ãng dÊu chøng nhËn tiªu chuÈn JIS trªn hµng ho¸ do Bé tr−ëng Bé C«ng Th−¬ng cÊp cho nhµ s¶n xuÊt khi s¶n phÈm cña hä ®−îc x¸c nhËn lµ cã chÊt l−îng phï hîp víi tiªu chuÈn JIS.
Theo luËt tiªu chuÈn ho¸ c«ng nghiÖp ®−îc söa ®æi th¸ng 4 n¨m 1980,
c¸c nhµ s¶n xuÊt n−íc ngoµi còng cã thÓ ®−îc cÊp giÊy phÐp ®ãng dÊu chøng nhËn tiªu chuÈn JIS trªn s¶n phÈm cña hä nÕu nh− s¶n phÈm ®ã còng tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l−îng cña JIS. §©y lµ kÕt qu¶ cña viÖc NhËt B¶n tham gia
ký kÕt hiÖp ®Þnh “Bé tiªu chuÈn” (tr−íc kia lµ hiÖp ®Þnh vÒ c¸c hµng rµo kü thuËt ®èi víi th−¬ng m¹i) cña GATT (General Agreement on Trade and Tariff)

– HiÖp ®Þnh chung vÒ th−¬ng m¹i vµ thuÕ quan. C¸c s¶n phÈm ®−îc
®ãng dÊu theo c¸ch nµy ®−îc gäi lµ “C¸c s¶n phÈm ®ãng dÊu JIS” vµ cã thÓ dÔ dµng x©m nhËp vµo thÞ tr−êng NhËt B¶n.

Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ nép ®¬n xin cÊp giÊy phÐp sö dông dÊu chøng nhËn
tiªu chuÈn JIS cÇn ph¶i cã mét sè tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh vÒ c¸ch thøc nép ®¬n vµ
c¸c vÊn ®Ò chuÈn bÞ cho viÖc gi¸m ®Þnh nhµ m¸y, chÊt l−îng s¶n phÈm. §èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt n−íc ngoµi, c¸c sè liÖu gi¸m ®Þnh do c¸c tæ chøc gi¸m ®Þnh
n−íc ngoµi do Bé Tr−ëng Bé C«ng Th−¬ng chØ ®×nh cã thÓ ®−îc chÊp nhËn.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hàng hoá lưu thông trên thị trường phải có nhãn mác đúng tiêu chuẩn và nhãn mác phải thể hiện đúng xuất xứ hàng hoá sao cho người tiêu dùng không nhầm lẫn sản p
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement