Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hellgirl_onlylove
#751027 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích hợp tác thương mại Việt Nam tvaf Liên minh Châu Âu trong lĩnh vực dệt may
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ TuyÕt Nga - Líp §N9
Môc ®Ých cña ®Ò tµi nµy lµ Ph©n tÝch hîp t¸c th−¬ng m¹i ViÖt Nam
– Liªn minh Ch©u ¢u trong lÜnh vùc dÖt may . §Ó ®¹t môc ®Ých trªn
®©y , bè côc ®Ò tµi gåm 3 phÇn .
Ch−¬ng 1 : Mét vµi nÐt vÒ liªn minh Ch©u ¢u ( EU )
Ch−¬ng 2 : Thùc tr¹ng th−¬ng m¹i ViÖt Nam – EU trong lÜng vùc
dÖt may .
Ch−¬ng 3 : C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy th−¬ng m¹i ViÖt Nam – EU
trong lÜnh vùc dÖt may .


Ch−¬ng 1
Mét vµI nÐt vÒ liªn minh ch©u ©u(eu)Tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai ®Õn nay trong nÒn kinh tÕ thÕ
giíi xuÊt hiÖn nhiÒu lo¹i h×nh liªn kÕt kinh tÕ . Trong ®ã liªn minh
Ch©u ¢u ( céng ®ång Ch©u ¢u – EU tr−íc ®©y ) lµ khèi liªn kÕt kinh
tÕ h×nh thµnh sím nhÊt vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt . Tr−íc ng−ìng cöa cña thÕ
kû 21, víi GDP kho¶ng 8500 tû USD, d©n sè kho¶ng 375 triÖu ng−êi
chiÕm gi÷ kho¶ng 40-50% s¶n l−ëng c«ng nghiÖp cña c¸c n−íc t− b¶n
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
EU là một trung tâm chính trị và kinh tế ,đóng vai trò quan trọng không chỉ ở châu Âu ,mà còn cả trên toàn thế giới .EU có trình độ khao học kỹ thuật hiện đại ,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement