Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tinh_thu
#749717 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án môn học chi tiết máy
§å ¸n m«n häc chi tiÕt m¸y­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Hµ ViÖt Anh
CN Hµn – K50
2

PhÇn 1: TÝNH TO¸N HÖ DÉN §éNG
I. Chän ®éng c¬
§éng c¬ ®­îc chän ph¶i tho¶ m·n:P
®c
≥ P
yc
T
k
/T
dn
>T
qt
n
®c
@ n
sb

A. X¸c ®Þnh c«ng suÊt cÇn thiÕt cña ®éng c¬
C«ng suÊt yªu cÇu cña ®éng c¬ ®­îc x¸c ®Þnh bëi:
P
yc
=
yc
P

Trong ®ã:P
yc
­ c«ng suÊt cÇn thiÕt trªn trôc ®éng c¬­ kw
 ­ hiÖu suÊt truyÒn ®éngDo hÖ dÉn ®éng lµm viÖc víi t¶i träng thay ®æi theo chu kú.Do ®ã c«ng suÊt tÝnh to¸n P
t
sÏ ®­îc tÝnh bëi c«ng suÊt t­¬ng ®­¬ng P

C«ng suÊt t­¬ng ®­¬ng P

®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc:
P

=
b. P
lv
(kW)
P
lv
– C«ng suÊt lµm viÖc trªn trôc cña m¸y c«ng t¸c.
HÖ sè truyÒn ®æi
b :

b =
2
22
1
44
.1.0,5.0,79
88
ii
ck
Tt
Tt




P
lv
=
.5000.0,45
2,25
10001000
Fv

KW
P
ct
=
bP
lv
/
 = 2,25.0,79/ 0,89 = 2 KW
HiÖu suÊt hÖ dÉn ®éng
 :
 =
42
.
kolbrx

Tra b¶ng 2.3 tr 19 ta cã hiÖu suÊt cña c¸c lo¹i bé truyÒn:
ol
= 0,995 ( HiÖu suÊt 1 cÆp æ l¨n )

br
= 0,97 ( HiÖu suÊt 1 cÆp b¸nh r¨ng trô kÝn )

k
= 1 ( HiÖu suÊt khíp nèi )

x
= 0,97 (HiÖu suÊt bé truyÒn xÝch che kÝn )
 = 1. 0,995
4
. 0,97
2
.0,97.0,99 = 0,89
Đồ án môn học chi tiết máy là một trong các đồ án có tầm quan trọng nhất đối với một sinh viên khoa cơ khí. Đồ án giúp cho sinh viên hiểu những kiến thức cơ bản
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement