Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Adao
#749556 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Ứng dụng vi điều khiển để điều khiển nhiệt độ khí sấy nông sản dạng hạt
B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn Xu©n Tµi – Tù ®éng ho¸ 46
.............................................................................................................................
­2­
do con ng­êi vÉn can thiÖp vµo toµn bé qu¸ tr×nh sÊy; hoÆc lµ nh÷ng thiÕt
bÞ sÊy quy m« c«ng nghiÖp ®­îc nhËp ngo¹i, ®­îc ®iÒu khiÓn tù ®éng
nh­ng rÊt ®¾t tiÒn, kh«ng phï hîp víi tói tiÒn cña ng­êi n«ng d©n. VËy vÊn
®Ò ®Æt ra lµ ph¶i chÕ t¹o ®­îc nh÷ng hÖ thèng, thiÕt bÞ sÊy quy m« võa
vµ nhá, võa cã gi¸ thµnh rÎ l¹i cã nh÷ng tÝnh n¨ng tù ®éng ®iÒu khiÓn hiÖn
®¹i... VÊn ®Ò nµy mang tÝnh tr¸ch nhiÖm ®èi víi nh÷ng sinh viªn nghµnh
c¬ ®iÖn chóng t«i. Do ®ã chóng t«i tiÕn hµnh thùc hiÖn ®Ò tµi: “ øng
dông vi ®iÒu khiÓn ®Ó ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é khÝ sÊy n«ng s¶n d¹ng
h¹t “.
Môc ®Ých vµ yªu cÇu ®Æt ra cña ®Ò tµi lµ thiÕt kÕ vµ l¾p r¸p
m¹ch tù ®éng ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é khÝ sÊy sö dông vi ®iÒu khiÓn hä
AVR.
Néi dung cña ®Ò tµi gåm s¸u néi dung chÝnh:
1. Tæng quan hÖ thèng sÊy.
2. Tæng hîp hÖ thèng sÊy n«ng s¶n d¹ng h¹t.
3. ThiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é khÝ sÊy.
4. Nghiªn cøu phÇn lËp tr×nh cho m¹ch ®iÒu khiÓn.
5. L¾p r¸p m¹ch vµ kh¶o s¸t.
6. KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ.
Việt Nam là đất nước nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, quanh năm ẩm ướt. Thiên nhiên đã ưu đãi cho chúng ta nhiều vùng đất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement