Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Yuan
#749535 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển và máy tính trong điều khiển và giám sát nhiệt độ sấy
.............................................................................................................................
­2­
"Nghiªn cøu øng dông vi ®iÒu khiÓn vµ m¸y tÝnh trong ®iÒu khiÓn vµ
gi¸m s¸t nhiÖt ®é sÊy"
2. Môc ®Ých cña ®Ò tµi
­ Nghiªn cøu c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ sÊy n«ng s¶n
­ Nghiªn cøu cÊu tróc vµ lËp tr×nh cho vi ®iÒu khiÓn, øng dông vi ®iÒu
khiÓn trong hÖ thèng sÊy n«ng s¶n.
­ Nghiªn cøu ho¹t ®éng truyÒn nhËn d÷ liÖu nèi tiÕp vµ s©y dùng giao
diÖn ®iÒu khiÓn gi¸m s¸t nhiÖt ®é cña hÖ thèng sÊy n«ng s¶n trªn m¸y
tÝnh
3. Néi dung ®Ò tµi
­ Tæng quan vÒ sÊy n«ng s¶n.
­ Tæng quan vÒ c¸c hä vi ®iÒu khiÓn vµ lËp tr×nh øng dông ®iÒu
khiÓn hÖ thèng sÊy.
­ Tæng quan m¸y tÝnh vÒ truyÒn nhËn d÷ liÖu nèi tiÕp. ThiÕt kÕt giao
diÖn ®iÒu khiÓn vµ giam s¸t nhiÖt ®é trªn m¸y tÝnh.
4. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu
§Ó thùc hiÖn ®­îc néi dung ®Ò tµi nghiªn cøu, chóng t«i tiÕn hµnh
ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu sau:
* C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu kÕ thõa:
­ KÕ thõa c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cña thÕ hÖ tr­íc vÒ c¬ së lý thuyÕt
cña c¸c phÇn mÒm lËp tr×nh. Nh­ Assembly, CodevisionAVR, Orcad,
Visual Basic, phÇn mÒm m« pháng Matlab 7.0, ISIS 6 Professional.
­ KÕ thõa c¸c m« h×nh s¶n xuÊt ®· cã trong thùc tiÔn.
* §Þnh h­íng nghiªn cøu.
­ Nghiªn cøu phÇn mÒm lËp tr×nh trªn m¸y tÝnh.
­ Thay ®æi ph­¬ng ph¸p lËp tr×nh ®Ó t×m ra ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n, dÔ
sö dông vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ nhÊt.
­ X©y dùng ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn.
Trong những năm gần đây, thực hiện chính sách đổi mới của đảng, nên kinh tế đất nước có nhiều chuyển biến quan trọng, nghành nông nghiệp đã có những bước tăng t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement