Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By jay_wu
#749516 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tích hợp Lidar và máy ảnh số trong thành lập cơ sở dữ liệu mô hình số độ cao và bình đồ trực ảnh tại Việt Nam
C«ng tr×nh ®−îc hoµn thµnh t¹i: Bé m«n §o ¶nh vµ ViÔn th¸m,
Khoa Tr¾c ®Þa, Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt, Hµ Néi.
Ng−êi h−íng dÉn khoa häc:
1. PGS.TS NguyÔn Tr−êng Xu©n
Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt
2. TS. TrÇn §×nh LuËt
Tæng c«ng ty Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng ViÖt Nam


Ph¶n biÖn 1: GS.TSKH Phan V¨n Léc
Héi Tr¾c ®Þa, B¶n ®å vµ ViÔn Th¸m ViÖt Nam

Ph¶n biÖn 2: TSKH. L−¬ng ChÝnh KÕ
Trung t©m ViÔn th¸m Quèc gia

Ph¶n biÖn 3: TS. Ph¹m Quang Vinh
ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ ViÖt Nam


LuËn ¸n sÏ ®−îc b¶o vÖ tr−íc Héi ®ång chÊm luËn ¸n cÊp Tr−êng, häp t¹i Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt vµo håi: ....... giê, ngµy ....... th¸ng ....... n¨m 2011.

Cã thÓ t×m hiÓu luËn ¸n t¹i th− viÖn: Th− viÖn Quèc Gia – Hµ Néi
hoÆc Th− viÖn Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt

Công nghệ LiDAR (Light Detection And Ranging) là một công . nghệ tiên tiến hàng đầu trong hệ thống các công nghệ thu thập dữ liệu . không gian trên thế giới.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement