Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Swithin
#749513 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đồ án thiết kế hệ điều khiển CL - Đ một chiều
§å ¸n tèt nghiÖp
Bé m«n TB§ ­ §T
ThiÕt kÕ hÖ ®iÒu khiÓn CL ­ §
2
NguyÔn ThÞ Kim Oanh – K10
Ch­¬ng I
Kh¸i qu¸t vÒ ®iÒu khiÓn ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu.
1.1 §¹i c­¬ng vÒ ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu
1. CÊu t¹o ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu
§éng c¬ ®iÖn mét chiÒu chia thµnh 2 phÇn chÝnh:
a. PhÇn tÜnh ( stato)
Gåm c¸c bé phËn chÝnh sau:
- Cùc tõ chÝnh: lµ bé phËn sinh ra tõ tr­êng, gåm lâi s¾t cùc tõ vµ d©y
quÊn kÝch tõ.
 Lâi s¾t cùc tõ lµm b»ng thÐp kÜ thuËt ®iÖn dµy ( 0,5 –1)mm Ðp l¹i
vµ t¸n chÆt.
 D©y quÊn kÝch tõ ®­îc quÊn b»ng d©y ®ång bäc c¸ch ®iÖn.
Trong c¸c m¸y c«ng suÊt nhá, cùc tõ chÝnh lµ mét nam ch©m vÜnh cöu.Trong c¸c m¸y c«ng suÊt trung b×nh vµ lín, cùc tõ chÝnh lµ nam ch©m ®iÖn.
- Cùc tõ phô: ®Æt gi÷a cùc tõ chÝnh vµ dïng ®Ó c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn
lµm viÖc cña m¸y ®iÖn vµ ®æi chiÒu
 Lâi thÐp cùc tõ phô cã thÓ lµ mét khèi hoÆc cã thÓ ®­îc ghÐp bëi c¸c
l¸ thÐp tïy theo chÕ ®é lµm viÖc.
 Xung quanh cùc tõ phô ®­îc ®Æt d©y quÊn cùc tõ phô, d©y quÊn cùc
tõ phô ®­îc nèi víi d©y quÊn phÇn øng.
- G«ng tõ: dïng ®Ó lµm m¹ch tõ nèi liÒn c¸c cùc tõ ®ång thêi lµm vá
m¸y.
b. PhÇn quay ( r«to)Bao gåm c¸c bé phËn chÝnh sau:- Lâi thÐp phÇn øng: dïng ®Ó dÉn tõ, th­êng dïng nh÷ng tÊm thÐp kÜ
thuËt ®iÖn dµy 0,5mm phñ c¸ch ®iÖn máng ë hai mÆt råi Ðp chÆt l¹i ®Ó gi¶m tæn hao do dßng ®iÖn xo¸y g©y lªn.
Trong m¸y ®iÖn nhá, lâi thÐp phÇn øng ®­îc Ðp trùc tiÕp vµo trôc.Trong m¸y ®iÖn lín, gi÷a trôc vµ lâi s¾t cã ®Æt gi¸ r«to.
- D©y quÊn phÇn øng: lµ phÇn sinh ra søc ®iÖn ®éng vµ cã dßng ®iÖn
ch¹y qua.
Ngày nay, mặc dù dòng điện xoay chiều được sử dụng rộng rãi nhưng động cơ điện một chiều vẫn tồn tại. Trong công nghiệp, động cơ điện một chiều được sử dụng ở n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement