Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Bruno
#749498 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế trạm biến áp kiểu treo 100 kVA, 22/0,4 kV
§å ¸n tèt nghiÖp

ThiÕt kÕ l­íi ®iÖn
Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Hïng ­ HÖ thèng ®iÖn U«ng BÝ
2
NguyÔn Ngoc Hïng
PhÇn 1: thiÕt kÕ l­íi ®iÖn khu vùc
Ch­¬ng 1
Ph©n tÝch nguån vµ phô t¶i ­ c©n b»ng s¬ bé c«ng suÊt trong hÖ thèng
1.1. C¸c sè liÖu vÒ nguån cung cÊp vµ phô t¶i
1.1.1. VÞ trÝ c¸c nguån cung cÊp vµ phô t¶i
Theo ®Çu bµi ta cã vÞ trÝ c¸c nguån cung cÊp vµ 9 phô t¶i nh­ h×nh vÏ:
H×nh 1.1. S¬ ®å vÞ trÝ nguån ®iÖn vµ phô t¶i
Việc truyền tải điện là một trong ba khâu cơ bản của quá trình sản xuất, tiêu thụ và phân phối điện năng. Thực tế một hệ thống điện có vận hành ổn định hay khôn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement