Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quanchua9x
#749386 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện Văn Lâm – tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011- 2020
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Lª Ngäc TuyÒn – QL§§A K52
ii
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ ......................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................1
2 Mục đích­ yêu cầu ..............................................................................................2
2.1 Mục đích..........................................................................................................2
2.2 Yêu cầu............................................................................................................2
PHẦN I. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...........................................3
1.1 Những lý luận cơ bản về hệ thống điểm dân cư..............................................3
1.1.1 Điểm dân cư .................................................................................................3
1.1.2 Phân loại điểm dân cư ..................................................................................5
1.2 Tình hình sử dụng đất khu dân cư trên thế giới...............................................6
1.2.1 Quá trình đô thị hóa......................................................................................6
1.2.2 Tình hình sử dụng đất khu dân cư một số nước trên thế giới.......................7
1.3 Tình hình sử dụng đất khu dân cư ở Việt Nam .............................................10
1.3.1 Đất ở đô thị.................................................................................................10
1.3.2 Đất ở nông thôn ..........................................................................................12
1.3.3 Tình hình sử dụng đất khu dân cư huyện Văn Lâm – tinh Hưng Yên trong
những năm qua ....................................................................................................14
PHẦN II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU...................................................................................................15
2.1. Đối tượng nghiên cứu...................................................................................15
2.2. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................15
2.3 Nội dung nghiên cứu .....................................................................................15
2.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan môi
trường liên quan đến đề tài ..................................................................................15
2.3.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội ...........................................................15
Huyện Văn Lâm được xác định là một trong các vùng kinh tế động lực quan trọng của tỉnh Hưng Yên. Giáp thủ đô Hà Nội, với quốc lộ 5A chạy qu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement