Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngocngan_world
#749329 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các phần tính toán thiết kế rơ le trung gian điện từ kiểu kín
§å ¸n tèt nghiÖp
SV: TrÇn Anh TuÊn
2
I. Kh¸i niÖm...............................................................................................29II. S¬ ®å ®éng ...........................................................................................29III. TÝnh to¸n lß xo tiÕp ®iÓm...............................................................29
1. TÝnh chän vËt liÖu lµm lß xo tiÕp ®iÓm ........................................292. TÝnh kÝch th­íc lß xo tiÕp ®iÓm .....................................................303. TÝnh träng l­îng cña phÇn ®éng........................................................314. TÝnh lß xo nh¶....................................................................................32
4.1. Chän vËt liÖu lµm lß xo nh¶ .......................................................324.2. TÝnh lß xo nh¶.............................................................................324.3. TÝnh to¸n lùc quy ®æi ................................................................34
IV. §Æc tÝnh c¬ ........................................................................................36
Ch­¬ng iV: TÝnh to¸n vµ kiÓm nghiÖm nam ch©m ®iÖn ..........................................37
I. Giíi thiÖu chung vÒ nam ch©m ®iÖn. ...............................................37II. Chän vµ tÝnh to¸n nam ch©m ®iÖn. ................................................38
A. Chän kÕt cÊu. ....................................................................................38B. Chän vËt liÖu tõ. ................................................................................39C. Chän c¸c th«ng sè c­êng ®é tù c¶m, hÖ sè tõ t¶n vµ hÖ sè tõ rß.......39
1. Chän c­êng ®é tù c¶m. ....................................................................392. Chän hÖ sè tõ rß..............................................................................403. Chän hÖ sè tõ t¶n. ..........................................................................40
D. X¸c ®Þnh c¸c kÝch th­íc vµ th«ng sè chñ yÕu cña nam ch©m ®iÖn.
.................................................................................................................40
1. X¸c ®Þnh tiÕt diÖn lâi thÐp. .........................................................402. X¸c ®Þnh kÝch th­íc cña cuén d©y nam ch©m ®iÖn vµ nam ch©m ®iÖn. ........................................................................................41
E. TÝnh to¸n kiÓm nghiÖm nam ch©m ®iÖn.......................................45
1. VÏ s¬ ®å ®¼ng trÞ víi
 ¹ 0...........................................................45
2. TÝnh tõ dÉn rß: (Gr).......................................................................453. X¸c ®Þnh tõ dÉn cña khe hë kh«ng khÝ: G

..................................47
4. X¸c ®Þnh tõ dÉn tæng. ...................................................................505. X¸c ®Þnh tõ th«ng vµ tõ c¶m. ........................................................526. X¸c ®Þnh th«ng sè cuén d©y..........................................................53
Ch­¬ng V: TÝnh to¸n hÖ sè nam ch©m ®iÖn................................................................66
I. TÝnh vµ dùng ®­êng ®Æc tÝnh lùa hót nam ch©m ®iÖn. .............66II. TÝnh to¸n gÇn ®óng thêi gian t¸c ®éng vµ thêi gian nh¶................69
Ch­¬ng VI: X©y dùng vµ hoµn thiÖn kÕt cÊu ..............................................................71
Rơ le là loại khí cụ tự động đóng ngắt mạch điều khiển, bảo vệ và điều khiển sự làm việc của mạch điện. Tuỳ theo nguyên lý làm việc, tuỳ theo đại lượng điện và
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement