Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Frederico
#749326 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho Nhà Máy Chế Tạo Máy Kéo và Thiết kế trạm biến áp phân xưởng
§å ¸n tèt nghiÖp
TrÇn Träng Vü ­ Líp HT§3­ K47
2
3. S¬ ®å nguyªn lý m¹ng ®iÖn cao ¸p cña nhµ m¸y.
4. S¬ ®å nguyªn lý m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cña ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ.
5. S¬ ®å mÆt b»ng ®i d©y ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ.
6. S¬ ®å nguyªn lý m¹ng ®iÖn chiÕu s¸ng cña ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ.
PhÇn II
1. C¸c b¶n vÏ vµ sè liÖu tÝnh to¸n.

Chñ nhiÖm khoa C¸n bé h­íng dÉn
(Ký vµ ghi râ hä tªn) (Ký vµ ghi râ hä tªn)

KÕt qu¶ ®iÓm ®¸nh gi¸: Sinh viªn ®· hoµn thµnh
­ Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ........................... (Nép toµn bé b¶n thiÕt kÕ cho khoa) ­ §iÓm duyÖt .................................... Ngµy ....... th¸ng .......n¨m 2007 ­ B¶n vÏ thiÕt kÕ ............................... (Ký tªn).
Ngµy ........th¸ng .........n¨m 2007

Chñ tÞch héi ®ång
(Ký tªn vµ ghi râ hä tªn).

II.CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU. Phần I. 1. Mặt bằng và bảng phụ tải điện của Nhà Máy Chế Tạo Máy Kéo.. 2. Mặt bằng và bảng phụ tải điện các thiết bị trong phân xưởng sử
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement