Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhdapxichlo_biensomangtenem2001
#749279 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: GIAO TIẾP MÁY TÍNH VỚI KIT VI XỬ LÝ 8086
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HOÀ CHÍ MINH
ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
KHOA ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ
LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP
Ñeà taøi:
GIAO TIEÁP MAÙY TÍNH
VÔÙI KIT VI XÖÛ LYÙ 8086
PHAÀN 1: GIÔÙI THIEÄU CHUNGCHÖÔNG DAÅN NHAÄPCHÖÔNG CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄNCHÖÔNG I: CAÁU TRUÙC VI XÖÛ LYÙ 8086CHÖÔNG II: KHAÛO SAÙT TOÅNG QUAÙT TAÄP LEÄNH 8086CHÖÔNG III: GIAO TIEÁP VÔÙI MAÙY TÍNHPHAÀN 2 : PHAÀN CÖÙNG VAØ PHAÀN MEÀM CUÛA Û MAÏCH GIAO TIEÁPCHÖÔNG IV: GIÔÙI THIEÄU KIT VXL 8086CHÖÔNG V: GIAO TIEÁP NOÁI TIEÁP DUØNG VI MAÏCH 8251ACHÖÔNG VI: CHÖÔNG TRÌNH GIAO TIEÁP ( CHÖÔNG TRÌNH TRUYEÀN, NHAÄN DÖÕ LIEÄU)HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÀ TAØIKEÁT LUAÄN ÑAÙNH GIAÙPHUÏ LUÏCTAØI LIEÄU THAM KHAÛO
Giaùo vieân höôùng daãn: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ
Sinh vieân thöïc hieän: PHAÏM XUAÂN HÖNG
Ngày nay trong các nhà máy xí nghiệp hay công xưởng đều sử dụng máy vi tính vào việc đo lường điều khiển, tính toán và trong quản lý hành chính, nhờ có đặc tính
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement