Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tha_nguoi_dung_8
#748990 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đồ án xử lý khí thải: xử lý khí SO2 bằng nước
Đ ÁN X LÝ KHÍ TH I GVHD: ThS. VÕ TH THU NH
Ư
t o thành trong quá trình núi l a ho t đ ng và m t s ho t đ ng công nghi p khác


ạ ộ
ộ ố
ạ ộ


nhau.

SO
2
là lo i ch t ô nhi m ph bi n nh t trong s n xu t công nghi pổ ế
cũng nh trong sinh ho t c a con ng
i. Ngu n phát th i SO
ư
ạ ủ
ườ


2
ch y u là t Các
ủ ế


trung tâm nhi t đi n, các lo i lò nung, lò h i khi đ t nhiên li u than, d u và khíơ
đ t có ch a l u huỳnh ho c các h p ch t l u huỳnh.

ứ ư


ấ ư

Ngoài ra, m t s công đo n s n xu t trong công nghi p hóa ch t,
ộ ố

luy n kim, cũng th i vào b u khí quy n m t l
ng SO
ộ ươ
2
đáng k . Trên th gi i

ế ớ
hàng năm tiêu th g n 2 t t n than đá các lo i và g n 1 t t n d u m . Khi thành
ụ ầ
ỷ ấ


ỷ ấph n l u huỳnh trong nhiên li u trung bình chi m 1% thì l
ng khí SO
ầ ư

ế
ượ
2
th i vào


khí quy n là 60 tri u t n/năm. Đó là ch a k l
ng SO

ệ ấ
ư
ể ượ
2
th i ra t các ngành côngnghi p khác.

1.2.
Tính ch t:


SO
2
là m t khí vô c không màu, mùi kích thích m nh,

ơ

không cháy, có
v hăng cay

d hóa l ng, d hòa tan trong n
c v i n ng đ th p.ướ
ớ ồ
ộ ấ

SO
2
có nhi t đ nóng ch y –75
ệ ộ
ả ở
0
C và nhi t đ sôi –10
ệ ộ

0
C.

SO
2
r t b n nhi t (
ấ ề


H
0
tt
= - 296,9 kJ/mol).

SO
2
oxy hóa ch m trong không khí s ch,


do quá trình quang hoá hay
do s xúc tác khí

SO
2
d dàng b oxy hoá bi n thành


ế
SO
3
trong khí quy n và hòa tan


trong n
c t o thành axit H
ướ ạ
2
SO
4
.

Nó có kh năng làm m t màu dung d ch Brom và làm m t màu cánh

hoa h ng.


SO
2
tan trong n
c t o thành axit y u
ướ ạ
ế
SO
2
+ H
2
O  H
2
SO
3

SO
2
là ch t kh khi tác d ng m t ch t oxi hóa m nh


SO
2
+ Br
2
+ 2H
2
O  2HBr + H
2
SO
4
SO
2
+ 2KMnO
4
+ 2H
2
O  K
2
SO
4
+ 2MnSO
4
+ 2 H
2
SO
4

SO
2
là ch t oxi hóa khi tác d ng v i ch t kh m nh h n
ử ạ
ơ
X LÝ

KHÍ SO
2
B NG

N
C
ƯỚ
2

SO2 là một hợp chất hoá học. Chất khí quan trọng này là sản phẩm chính của sự đốt cháy hợp chất lưu huỳnh và nó là 1 mối lo môi trường đáng kể
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement