Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dinhxuanduyet
#748630 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế chống sét trạm biến áp 110KV
GVHD:Phan Văn Cường
Thieát keá choáng seùt traïm bieán aùp 110KV
SVTH : Laâm Vaên Sang
MSSV: 06DT111
2
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
N
O
L
K
P
J
NHA DIEU HANH
II . CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT TÍNH TOAÙN :
Keát caáu cuûa coät thu seùt goàm caùc phaàn sau :
 Boä phaän thu seùt : laøm baèng theùp oáng hoaëc thanh, tieát dieän
khoâng nhoû hôn 100 mm
2
, ñaët thaúng ñöùng goïi laø kim thu seùt. Noù
cuõng coù theå laø daây theùp caêng ngang giöõa caùc coät, goïi laø daây choáng seùt.
 Boä phaän noái ñaát : ñöôïc taïo thaønh bôûi moät heä thoáng coïc vaø
thanh baèng ñoàng hoaëc theùp noái lieàn nhau, choân trong ñaát, coù ñieän trôû taûn beù ñeå doøng ñieän taûn nhanh vaøo ñaát.
 Boä phaän daãn doøng ñieän seùt noái lieàn boä phaän thu seùt vaø boä
phaän noái ñaát laïi vôùi nhau : ñöôïc taïo bôûi baûn thaân keát caáu coät thu seùt hay baèng daây theùp coù tieát dieän khoâng nhoû hôn 50 mm
2
. Ñænh
cuûa boä phaän thu seùt vöôït cao treân taát caû caùc thieát bò vaø boä phaän mang ñieän caàn ñöôïc baûo veä.

 Yeâu caàu veà kyõ thuaät :
CHƯƠNG 1 :. TÍNH TOÁN HỆ THỐNG THU SÉT. -------------------. . I . TỔNG QUAN VỀ TRẠM :. v Cấp điện áp :110 KV. Số đường dây vào trạm :4. v Chiều cao lớn nhất cầ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement