Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Bain
#748567 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng Tài liệu kỹ thuật công nghệ triển khai sản xuất sản phẩm Veston nam trong may công nghiệp
­ 2 ­
2. S¬ ®å m« h×nh c«ng nghÖ….………………………………………trang 3
3.Nghiªn cøu mÉu……………………………………………………trang 5
4 S¬ ®å l¾p gi¸p………………………………………………………trang 6
5 Quy tr×nh tr­íc ®ång bé……………………………………………trang 9
6.B¶ng ®Þnh møc.. ………………………………………………….trang 12
7.Yªu cÇu kü thuËt ..………………………………………………..trang 18
8.Lùa chän h×nh thøc tæ chøc chuyÒn..……………………………..trang 20
9.Quy tr×nh sau ®ång bé.…………………………………………...trang 24
10.BiÓu ®å phô t¶ sau ®ång bé.…………………………………….trang 28
11.MÆt b»ng d©y chuyÒn .………………………………………….trang 35
trước đây, khi mà phần lớn các doanh nghiệp may Việt Nam do quen thuộc với sản xuất hàng gia công (CMT) thì giờ đây khi chuyển sang làm hàng trọn gói (FOB) thật
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement